Strona główna » Aktualności » Mistrzowski sezon badmintonistów

Mistrzowski sezon badmintonistów

Bad­min­to­ni­ści z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zaję­li czo­ło­we miej­sca w tur­nie­ju fina­ło­wym XXI Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza w bad­min­to­nie. W roz­gryw­kach, któ­re odby­ły się 12 maja na tere­nie obiek­tów spor­to­wych WAT wystą­pi­li naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­ni zawod­ni­cy w poprzed­nich rzu­tach ligi aka­de­mic­kiej.

W grze poje­dyn­czej  kobiet naj­lep­sza oka­za­ła się zawod­nicz­ka WAT Jolan­ta Chod­kow­ska, a zaraz za nią sierż. pchor. Joan­na Biskup, rów­nież z naszej uczel­ni. W deblu męż­czyzn wygrał duet plut. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski i Maciej Sta­ni­sław­czyk. Trze­cie miej­sce na podium zaję­li płk dr hab. inż. Jacek Jani­szew­ski z dr. inż. Zdzi­sła­wem Idziasz­kiem. Brą­zo­we meda­le zdo­by­li: w grze poje­dyn­czej męż­czyzn – szer. pchor. Maciej Kró­lak i w grze podwój­nej kobiet – plut. pchor. Alek­san­dra Sztab­kow­ska z Mag­da­le­ną Kamień.

Po zakoń­czo­nych grach fina­ło­wych odby­ła się deko­ra­cja naj­lep­szych dru­żyn. W tego­rocz­nym sezo­nie 2018/2019 zawod­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oka­za­li się naj­lep­si w swo­ich kate­go­riach. Po raz pierw­szy panie i pano­wie jed­no­cze­śnie sta­nę­li na naj­wyż­szym podium. Ten wyjąt­ko­wy suk­ces był wyni­kiem bar­dzo dobrych gier zawod­ni­ków WAT w trzech rzu­tach ligi. W XXI Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach War­sza­wy i Mazow­sza Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło 32 zawod­ni­ków.

Kolej­nym suk­ce­sem, któ­ry przy­czy­nił się do majo­wych rezul­ta­tów były fina­ły Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski. W tych mistrzo­stwach dru­ży­na WAT w kla­sy­fi­ka­cji uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych zdo­by­ła I miej­sce. Zawo­dy odby­ły się w dniach 26 – 28 kwiet­nia w   Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej w Kra­ko­wie. Zło­te meda­le zdo­by­li: sierż. pchor. Joan­na Biskup, kpr. pchor. Domi­ni­ka  Adam­ska, Jolan­ta Chod­kow­ska, Mag­da­le­na Kamień, Bogu­mi­ła Przy­by­ła, plut. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski, szer. pchor. Maciej Kró­lak, szer. pchor. Axel Mar­ci­niak, Adam Jusz­czyk i Maciej Sta­ni­sław­czyk.

tekst i zdj. Wal­de­mar Lachow­ski