» » Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w piłce siatkowej

Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w piłce siatkowej

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Repre­zen­ta­cje czte­rech uczel­ni woj­sko­wych wzię­ły udział 23 mar­ca w Mistrzo­stwach Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w pił­ce siat­ko­wej. Zawo­dy odby­ły się na tere­nie obiek­tów spor­to­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Tur­niej został roze­gra­ny w jed­nej gru­pie sys­te­mem „każ­dy z każ­dym”. Zwy­cię­ży­ła Lot­ni­cza Aka­de­mia Woj­sko­wa w Dębli­nie, dru­gie miej­sce zdo­by­ła Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, trze­cie – Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych we Wro­cła­wiu, a czwar­te – Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej w Gdy­ni.

Uro­czy­ste­go otwar­cia mistrzostw doko­nał pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król. Pucha­ry, meda­le i nagro­dy wrę­czy­li pro­dzie­kan ds. nauko­wych wydzia­łu mecha­nicz­ne­go dr hab. inż. Piotr Rybak i kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go ppłk mgr Adam Wołos.

Wyni­ki

  • AWL Wro­cław – AMW Gdy­nia 2:0 / 25:23; 25:18
  • LAW Dęblin – WAT War­sza­wa 2:0 / 25:22; 25:22
  • AWL Wro­cław – LAW Dęblin 2:1 / 25:21; 23:25; 15:9
  • WAT War­sza­wa – AMW Gdy­nia 2:0 / 25:16; 25:11
  • LAW Dęblin – AMW Gdy­nia 2:0 / 25:14; 25:13
  • WAT War­sza­wa – AWL Wro­cław 2:0 / 25:17; 25:15

Wyni­ki indy­wi­du­al­ne

  • Naj­lep­szy roz­gry­wa­ją­cy Mistrzostw – szer. pchor. Szy­mon Madzio, WAT War­sza­wa
  • Naj­lep­szy ata­ku­ją­cy Mistrzostw – kpr. pchor. Karol Jan­czew­ski, LAW Dęblin
  • MVP Mistrzostw – sierż. pchor. Woj­ciech Dawid, WAT War­sza­wa.

Janusz Krysz­czuk
fot. Paweł Żuraw­ski