Strona główna » Aktualności » Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w piłce nożnej halowej

Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w piłce nożnej halowej

W dniach 29 – 30 mar­ca na tere­nie obiek­tów  spor­to­wych Aka­de­mic­kie­go Cen­trum Spor­to­we­go Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej w Gdy­ni odby­ły się Mistrzo­stwa Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w pił­ce noż­nej halo­wej. W zawo­dach wzię­ły udział czte­ry uczel­nie woj­sko­we: Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej, Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych oraz gospo­darz Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej. Tur­niej został roze­gra­ny w jed­nej gru­pie sys­te­mem „każ­dy z każ­dym”.

W pierw­szym meczu spo­tka­ły się dwie dru­ży­ny z War­sza­wy. Po wyrów­na­nym i zacię­tym poje­dyn­ku zwy­cię­ży­ła dru­ży­na Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej poko­nu­jąc Aka­de­mię Sztu­ki Wojen­nej 3:2. Repre­zen­ta­cja WAT w kolej­nym swo­im meczu musia­ła uznać wyż­szość, jak się póź­niej oka­za­ło zwy­cięz­cy tur­nie­ju, Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych. W ostat­nim meczu tur­nie­ju, dru­ży­na WAT zdo­by­wa­jąc w koń­co­wych sekun­dach zwy­cię­ską bram­kę na wynik 3:2, poko­na­ła dru­ży­nę gospo­da­rzy i wywal­czy­ła tytuł wice­mi­strza tur­nie­ju.

Kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa tur­nie­ju:

  • I miej­sce – Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych we Wro­cła­wiu, 9 pkt.
  • II miej­sce – Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na w War­sza­wie, 6 pkt.
  • III miej­sce – Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej w War­sza­wie, 3 pkt.
  • IV miej­sce – Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej w Gdy­ni, 0 pkt.

Repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wystą­pi­ła pod kie­row­nic­twem tre­ne­ra mgr. Rafa­ła Paw­łow­skie­go w skła­dzie: mjr Grze­gorz Wasz­kie­wicz, mjr Rafał Kopac­ki, ppłk Michał Misz­tal, mjr Grze­gorz Leśnik, mjr Grze­gorz Włoch, mjr Grze­gorz Rol­ka, ppłk Bogu­sław Wła­dy­czuk.

Tekst i fot. Rafał Paw­łow­ski