» » Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w biegach przełajowych

Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w biegach przełajowych

wpis w: Aktualności, SWF | 0

6 paź­dzier­ni­ka na tere­nie obiek­tów spor­to­wych Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne Mistrzo­stwa Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w bie­gach prze­ła­jo­wych. Celem zawo­dów było wyło­nie­nie repre­zen­ta­cji do Mistrzostw Woj­ska Pol­skie­go oraz umoż­li­wie­nie żoł­nie­rzom-spor­tow­com zapre­zen­to­wa­nia swo­je­go pozio­mu wyszko­le­nia. W mistrzo­stwach udział wzię­ły nastę­pu­ją­ce repre­zen­ta­cje: Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej, Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej, Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych, Lot­ni­czej Aka­de­mii Woj­sko­wej i Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Po otwar­ciu mistrzostw przez pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych płk. dr. inż. Artu­ra Kró­la oraz pro­rek­to­ra ds. kształ­ce­nia dr. hab. inż. Zdzi­sła­wa Bog­da­no­wi­cza, zawod­ni­cy przy­stą­pi­li do rywa­li­za­cji w pię­ciu kon­ku­ren­cjach: bie­gu indy­wi­du­al­nym żeń­skim na dystan­sie 3000 m, bie­gu indy­wi­du­al­nym męskim na dystan­sie 3000 m, bie­gu indy­wi­du­al­nym męskim na dystan­sie 8000 m, bie­gu szta­fe­to­wym 4 × 1000 m – szta­fe­ta męska i bie­gu szta­fe­to­wym 4 × 2000 m – szta­fe­ta męska.

W poszcze­gól­nych kon­ku­ren­cjach czo­ło­we miej­sca zaję­li nastę­pu­ją­cy zawod­ni­cy:

Bieg indy­wi­du­al­ny żeń­ski na dystan­sie 3000 m do 35 lat:

 1. sierż. pchor. Kin­ga Reda – WAT
 2. sierż. Kin­ga Kara – LAW
 3. kpt. pchor. Karo­li­na Wyle­żoł – AWL

Bieg indy­wi­du­al­ny żeń­ski na dystan­sie 3000 m powy­żej 35 lat:

 1. mat Kata­rzy­na Tyliń­ska – AMW
 2. mjr Mał­go­rza­ta Kopyt­ko – WAT
 3. kpt. Lilia­na Kacz­ma­rek – AWL

Bieg indy­wi­du­al­ny męski na dystan­sie 3000 m do 35 lat:

 1. kpt. Michał Bresz­ka – LAW
 2. szer. pchor. Kamil Mezglew­ski – WAT
 3. szer. pchor. Jan Zie­lon­ka – WAT

Bieg indy­wi­du­al­ny męski na dystan­sie 3000 m powy­żej 35 lat:

 1. kpt. Maciej Bzdaw­ski – ASz­Woj
 2. sierż. Mariusz Arendt – LAW
 3. st. chor. szt. Woj­ciech Michał­kie­wicz – AWL

Bieg indy­wi­du­al­ny męski na dystan­sie 8000 m do 35 lat:

 1. ppor. Dariusz Jam­ro – AWL
 2. kpt. pchor. Paweł Her­man – AWL
 3. st. szer. pchor. Maciej Nowak – AWL

Bieg indy­wi­du­al­ny męski na dystan­sie 8000 m powy­żej 35 lat:

 1. mjr Marek Kociu­ba – AWL
 2. sierż. Tomasz Pater – AWL
 3. st. chor. szt. Robert Sierz­pu­tow­ski – WAT

Bieg szta­fe­to­wy 4 x 1000 m – szta­fe­ta męska:

 1. AWL
 2. LAW
 3. AMW

Bieg szta­fe­to­wy 4 x 2000 m – szta­fe­ta męska:

 1. AWL
 2. WAT
 3. LAW

Po pod­li­cze­niu punk­tów za wszyst­kie kon­ku­ren­cje nastą­pi­ła deko­ra­cja zwy­cięz­ców kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej mistrzostw. Pucha­ry przed­sta­wi­cie­lom repre­zen­ta­cji wrę­czy­li: kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT dr Satur­nin Przy­byl­ski oraz zastęp­ca kie­row­ni­ka SWF ds. woj­sko­wych ppłk Adam Wołos.

Kla­sy­fi­ka­cja gene­ral­na MWSW w bie­gach prze­ła­jo­wych przed­sta­wia się nastę­pu­ją­co:

 1. AWL
 2. WAT
 3. LAW
 4. AMW
 5. ASz­Woj

Wszyst­kim zwy­cięz­com ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my powo­dze­nia na Mistrzo­stwach Woj­ska Pol­skie­go.

Tekst i fot.: kpt. Jaro­sław Kurek