» » Międzynarodowy tydzień w The Royal Military Academy w Belgii

Międzynarodowy tydzień w The Royal Military Academy w Belgii

wpis w: Aktualności | 0

Przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej por. Ceza­ry Czar­nec­ki, sierż. pchor. Dawid Borycz­ko i sierż. pchor. Alek­san­dra Figat w dniach 2 – 7 kwiet­nia wzię­li udział w mię­dzy­na­ro­do­wym tygo­dniu zor­ga­ni­zo­wa­nym przez The Roy­al Mili­ta­ry Aca­de­my w Bel­gii.

The Roy­al Mili­ta­ry Aca­de­my jest jedy­ną szko­łą ofi­cer­ską w Bel­gii, poło­żo­ną w cen­trum Bruk­se­li w pobli­żu Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go. Ofe­ru­je kształ­ce­nie ofi­ce­rów wszyst­kich kom­po­nen­tów wojsk bel­gij­skich w dwóch zasad­ni­czych kie­run­kach: poli­tech­nicz­nym oraz nauk spo­łecz­nych. W wyda­rze­niu wzię­ły udział dele­ga­cje skła­da­ją­ce się z ofi­ce­ra i dwóch pod­cho­rą­żych z 16 państw m.in. Czech, Gre­cji, Fran­cji, Por­tu­ga­lii, Szwe­cji, Nie­miec, Kana­dy, Maro­ka, Rumu­nii, Ser­bii, Buł­ga­rii, Litwy i Łotwy.

Na począt­ku tygo­dnio­wej wizy­ty dele­ga­cje zosta­ły zapo­zna­ne z kam­pu­sem uczel­ni, labo­ra­to­ria­mi oraz obiek­ta­mi spor­to­wy­mi, a kade­ci bel­gij­skiej aka­de­mii przed­sta­wi­li swo­je pra­ce badaw­cze. Kolej­ny dzień roz­po­czę­ły wykła­dy na temat poli­tycz­nej sytu­acji Bel­gii na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej, nato­miast popo­łu­dniu uczest­ni­cy spo­tka­nia zwie­dzi­li naj­po­pu­lar­niej­sze miej­sca Bruk­se­li, a tak­że skosz­to­wa­li tra­dy­cyj­nych bel­gij­skich przy­sma­ków. W wie­czor­nej kola­cji, pod­czas któ­rej nastą­pi­ła wymia­na poda­run­ków wzię­ła udział rek­tor-komen­dant Roy­al Mili­ta­ry Aca­de­my gen. dyw. AIR MSc Eng Lut­gar­dis Cla­es. Trze­cie­go dnia dele­ga­cje zosta­ły prze­wie­zio­ne na połu­dnie Bel­gii do ośrod­ka szko­le­nio­we­go w Mar­ches-Les-Dames, gdzie mia­ły moż­li­wość spró­bo­wa­nia wspi­nacz­ki gór­skiej pod okiem doświad­czo­nych instruk­to­rów bel­gij­skiej armii. Po aktyw­no­ści fizycz­nej przy­szedł czas na wizy­tę w muzeum w Basto­gne i podzi­wia­nie pomni­ka „Le Mar­das­son” poświę­co­nych histo­rii Bel­gii pod­czas II Woj­ny Świa­to­wej. Kolej­ny dzień upły­nął na zwie­dza­niu Bru­gii – mia­sta w pół­noc­nej czę­ści Bel­gii porów­ny­wa­ne­go do Wene­cji z powo­du dużej ilo­ści kana­łów. Jego Sta­re Mia­sto wpi­sa­ne jest na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO. Przed­ostat­nie­go dnia odbył się głów­ny punkt pro­gra­mu czy­li The Roy­al Mili­ta­ry Aca­de­my Ball. Przed balem ofi­ce­ro­wie uczest­ni­czy­li w ofi­cjal­nej kola­cji z wła­dza­mi uczel­ni oraz zapro­szo­ny­mi gość­mi, a pod­cho­rą­żo­wie pod opie­ką kade­tów RMA delek­to­wa­li się przy­sma­ka­mi tra­dy­cyj­nej kuch­ni bel­gij­skiej. Następ­nie odby­ła się ofi­cjal­na pre­zen­ta­cja dele­ga­cji zapro­szo­nych na bal. Po niej roz­po­czę­ła się wspól­na zaba­wa wszyst­kich uczest­ni­ków. Tra­dy­cją pod­czas balu jest wyko­na­nie przez kade­tów tań­ca zwa­ne­go The Quadril­le oraz wspól­ne odśpie­wa­nie Pie­śni Stu­denc­kiej.

Udział przed­sta­wi­cie­li WAT w mię­dzy­na­ro­do­wym tygo­dniu w The Roy­al Mili­ta­ry Aca­de­my umoż­li­wił im pozna­nie bel­gij­skiej uczel­ni, nawią­za­nie kon­tak­tów ze stu­den­ta­mi z innych zagra­nicz­nych uczel­ni woj­sko­wych oraz repre­zen­to­wa­nie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej.

sierż. pchor. Alek­san­dra Figat
fot. por. Ceza­ry Czar­nec­ki