Strona główna » Aktualności » Międzynarodowe zawody sportowe rozpoczęte

Międzynarodowe zawody sportowe rozpoczęte

W śro­dę 8 maja pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król ofi­cjal­nie powi­tał dele­ga­cje kade­tów z euro­pej­skich uczel­ni woj­sko­wych, któ­re wezmą udział w Mię­dzy­na­ro­do­wych Woj­sko­wych Zawo­dach Spor­to­wo-Strze­lec­kich zor­ga­ni­zo­wa­nych w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Zagra­nicz­nym gościom zapre­zen­to­wa­no histo­rię, struk­tu­rę i osią­gnię­cia Aka­de­mii, a tak­że har­mo­no­gram zawo­dów.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zor­ga­ni­zo­wa­ła zawo­dy po raz dru­gi, tym razem pod hasłem  20-lecia człon­ko­stwa Pol­ski w Orga­ni­za­cji Trak­ta­tu Pół­noc­no­atlan­tyc­kie­go. Zawo­dy potrwa­ją do 10 maja. W kon­ku­ren­cjach spor­to­wych uczest­ni­czą kade­ci z Hel­le­nic Air For­ce Aca­de­my (Gre­cja), Roy­al Mili­ta­ry Aca­de­my (Bel­gia), „Nico­lae Bal­ce­scu” Land For­ces Aca­de­my (Rumu­nia), Niko­la Vapt­sa­rov Naval Aca­de­my (Buł­ga­ria), Roy­al Mili­ta­ry Aca­de­my (Holan­dia), Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my „Fer­di­nand I„ (Rumu­nia), Zhy­to­mir Mili­ta­ry Insti­tu­te (Ukra­ina), Cro­atian Defen­ce Aca­de­my (Chor­wa­cja) i dwóch stu­den­tów woj­sko­wych WAT. Zawo­dy pro­wa­dzo­ne są przez Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go i koor­dy­no­wa­ne przez Dział Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej. Kade­ci bio­rą udział w dys­cy­pli­nach takich jak: strze­la­nie z pisto­le­tu pneu­ma­tycz­ne­go, bieg na orien­ta­cję, woj­sko­wy tor prze­szkód, cross-wor­ko­ut, czy pły­wa­nie.

Zapra­sza­my do kibi­co­wa­nia od 8 maja na tere­nie Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT!

ppor. Paweł Jaś­kie­wicz
fot.: Seba­stian Jurek