» » Medale i nagrody dla nauczycieli akademickich

Medale i nagrody dla nauczycieli akademickich

wpis w: Aktualności | 0

Z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej 12 paź­dzier­ni­ka w Klu­bie WAT odby­ło się uro­czy­ste spo­tka­nie komen­dy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej z wykła­dow­ca­mi, naukow­ca­mi i pra­cow­ni­ka­mi uczel­ni. Pod­czas uro­czy­sto­ści rek­tor-komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek i pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz wrę­czy­li meda­le i wyróż­nie­nia za osią­gnię­cia nauko­we i dydak­tycz­ne szcze­gól­nie zasłu­żo­nym pra­cow­ni­kom.

JM Rek­tor-Komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek podzię­ko­wał wszyst­kim wyróż­nio­nym za ich osią­gnię­cia. „To są wyróż­nie­nia dla naj­lep­szych z naj­lep­szych, ale na suk­ces Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pra­cu­je cała spo­łecz­ność aka­de­mic­ka. Ten wspól­ny wysi­łek spra­wia, że Aka­de­mia postrze­ga­na jest bar­dzo dobrze” – powie­dział rek­tor. Nawią­zu­jąc do wpro­wa­dzo­nej w życie Kon­sty­tu­cji dla Nauki, zapew­nił, że kie­row­nic­two Aka­de­mii doło­ży wszel­kich sta­rań, żeby wdro­że­nie nowej usta­wy nie zakłó­ci­ło ryt­mu pra­cy uczel­ni, a zmia­ny nie naru­szy­ły rze­czy dobrych, budo­wa­nych przez lata. Zwra­ca­jąc się do nowo przy­ję­tych stu­den­tów rek­tor pod­kre­ślił, że kadra dydak­tycz­na będzie ich wspie­rać w nie­ła­twych stu­diach, ale z dru­giej stro­ny, ocze­ku­je wytę­żo­nej pra­cy od stu­den­tów, bo jak zazna­czył płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek „nie obni­ży­my pozio­mu kształ­ce­nia”. Rek­tor-komen­dant WAT zło­żył wszyst­kim nauczy­cie­lom aka­de­mic­kim oraz pra­cow­ni­kom Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej życze­nia wszel­kiej pomyśl­no­ści, speł­nie­nia pla­nów i wytrwa­ło­ści w dro­dze do zało­żo­nych celów.

W swo­im prze­mó­wie­niu pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz, skła­da­jąc życze­nia suk­ce­sów oso­bi­stych i zawo­do­wych, nawią­zał do prze­szło­ści i roli Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej w refor­mo­wa­niu szkol­nic­twa, ale też do przy­szło­ści pol­skich uczel­ni w obli­czu nowej usta­wy o szkol­nic­twie wyż­szym. „Dzi­siaj mija 245 lat od refor­ma­tor­skiej dzia­łal­no­ści Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej, a pro­ble­my refor­my szkol­nic­twa są wciąż aktu­al­ne. Nowa usta­wa wpro­wa­dzi­ła zna­czą­ce zmia­ny, przez nie­któ­rych oce­nia­ne jako rewo­lu­cyj­ne. (…) Wdra­ża­nie usta­wy w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej to dla nas wszyst­kich zada­nie wyso­ce odpo­wie­dzial­ne, wyma­ga­ją­ce zro­zu­mie­nia i roz­sąd­nych dzia­łań, tak, aby dobro Aka­de­mii było dobrem naj­wyż­szym i dobrze słu­ży­ło przy­szłym naszym następ­com i poko­le­niom” – mówił dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz.

Za szcze­gól­ne zasłu­gi dla oświa­ty i wycho­wa­nia, decy­zją mini­stra edu­ka­cji naro­do­wej, „Meda­lem Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej” zosta­ło odzna­czo­nych 31 żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków WAT. Ponad­to za szcze­gól­ne osią­gnię­cia w pra­cy dydak­tycz­nej, nauko­wej i wycho­waw­czej tytu­łem „Zasłu­żo­ny Nauczy­ciel Aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej” uho­no­ro­wa­no osiem­na­stu nauczy­cie­li aka­de­mic­kich.

Pod­czas uro­czy­sto­ści wrę­czo­no rów­nież indy­wi­du­al­ne i zespo­ło­we nagro­dy rek­tor­skie za osią­gnię­cia nauko­we, dydak­tycz­ne i orga­ni­za­cyj­ne w  roku 2017 oraz za cało­kształt dorob­ku. Wyróż­nio­nych zosta­ło 80 osób.

Indy­wi­du­al­nie wyróż­nie­ni zosta­li: dr hab. inż. Jerzy Pie­tra­siń­ski z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki za cało­kształt dorob­ku nauko­we­go, dr hab. inż. Krzysz­tof Fal­kow­ski z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa za osią­gnię­cia będą­ce pod­sta­wą nada­nia stop­nia nauko­we­go dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go i dr inż. Maciej Chru­nik z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii za osią­gnię­cie nauko­we będą­ce pod­sta­wą nada­nia stop­nia nauko­we­go dok­to­ra i roz­pra­wę dok­tor­ską pt. „Mono- i nano­krysz­ta­ły rom­bo­wych bora­nów bizmu­tu do zasto­so­wań w opty­ce nie­li­nio­wej”.

Dwa zespo­ły pra­cow­ni­ków Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki otrzy­ma­ły nagro­dy rek­tor­skie za „Opra­co­wa­nie i wyko­na­nie celow­ni­ka ter­mo­wi­zyj­ne­go kom­pa­ty­bil­ne­go z sys­te­mem C4ISR ISW TYTAN, zin­te­gro­wa­ne­go z wyświe­tla­czem naheł­mo­wym, modu­łem lase­ro­we­go sys­te­mu iden­ty­fi­ka­cji „swój obcy” (IFF) z moż­li­wo­ścią zdal­ne­go ste­ro­wa­nia głów­ny­mi funk­cja­mi celow­ni­ka” oraz za „Opra­co­wa­nie medycz­ne­go urzą­dze­nia ze świa­tło­wo­do­wym lase­rem tulo­wym do zasto­so­wań w mało­in­wa­zyj­nej chi­rur­gii endo­sko­po­wej i robo­tycz­nej”.

Zespół pra­cow­ni­ków Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki rek­tor-komen­dant WAT wyróż­nił za osią­gnię­cia na mię­dzy­na­ro­do­wych wysta­wach wyna­laz­czo­ści i inno­wa­cyj­no­ści oraz za zna­czą­ce wyni­ki nauko­wo-dydak­tycz­ne w pra­cy ze stu­den­ta­mi.

Zespół pra­cow­ni­ków Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki otrzy­mał nagro­dę za opra­co­wa­nie kon­cep­cji, reali­za­cję i uru­cho­mie­nie zespo­łu labo­ra­to­riów Elek­tro­nicz­ne Sys­te­my Bez­pie­czeń­stwa.

Dwa zespo­ły pra­cow­ni­ków Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa wyróż­nio­no za autor­stwo wybit­nych i inno­wa­cyj­nych pod­ręcz­ni­ków aka­de­mic­kich: „Śro­do­wi­ska pro­gra­mo­wa­nia robo­tów”, „Pro­gra­mo­wa­nie robo­tów prze­my­sło­wych”, „Robo­ty­za­cja pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych” oraz za opra­co­wa­nie i wdro­że­nie pakie­tu usług edu­ka­cyj­nych zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem szko­leń, egza­mi­nów cer­ty­fi­ka­cyj­nych w Cen­trum Szko­le­nia CAD Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa WAT, w zakre­sie dosko­na­le­nia zawo­do­we­go obej­mu­ją­ce­go umie­jęt­no­ści nie­zbęd­ne na ryn­ku pra­cy”.

Dwa zespo­ły pra­cow­ni­ków Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii  zosta­ły nagro­dzo­ne za orga­ni­za­cję mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji „26th Annu­al Con­fe­ren­ce of Inter­na­tio­nal Socie­ty for lon Mobi­li­ty Spec­tro­me­try” oraz za osią­gnię­cie orga­ni­za­cyj­ne pn.: Uru­cho­mie­nie w WAT stu­diów dok­to­ranc­kich w ramach pierw­szej edy­cji pro­gra­mu MNiSW „Dok­to­rat wdro­że­nio­wy”.

Dodat­ko­wo wyróż­nie­nie spe­cjal­ne otrzy­mał 39-oso­bo­wy mię­dzy­wy­dzia­ło­wy zespół, za „Demon­stra­tor tech­no­lo­gii inte­li­gent­ne­go anty­po­ci­sku do zwal­cza­nia poci­sków prze­ciw­pan­cer­nych”.

W imie­niu wyróż­nio­nych nauczy­cie­li aka­de­mic­kich prze­ma­wiał dr hab. inż. Jerzy Pie­tra­siń­ski, któ­ry podzię­ko­wał kie­row­nic­twu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej za stwo­rze­nie odpo­wied­nich warun­ków i oto­cze­nia sprzy­ja­ją­ce­go efek­tyw­nej pra­cy i suk­ce­som. „Wśród wyróż­nio­nych dzieł widocz­ne są pra­ce zarów­no o cha­rak­te­rze badań pod­sta­wo­wych, jak i bada­nia sto­so­wa­ne. Reali­zo­wa­ne w naszej Aka­de­mii pra­ce adre­so­wa­ne są zarów­no do odbior­cy woj­sko­we­go, jak i śro­do­wi­ska cywil­ne­go. Wszyst­ko to potwier­dza opi­nię o dobrej orga­ni­za­cji funk­cjo­no­wa­nia Aka­de­mii oraz bar­dzo wyso­kim poten­cja­le jej pra­cow­ni­ków” – mówił dr hab. inż. Jerzy Pie­tra­siń­ski.

W imie­niu całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej, a w szcze­gól­no­ści bra­ci stu­denc­kiej, na ręce rek­to­ra-komen­dan­ta WAT dele­ga­cja pod­cho­rą­żych zło­ży­ła kwia­ty i życze­nia dla wszyst­kich nauczy­cie­li. Uro­czy­stość uświet­nił występ Chó­ru Aka­de­mic­kie­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski