» » Medale dla pływaków

Medale dla pływaków

wpis w: Aktualności, SWF | 0

28 lute­go w Dębli­nie odby­ły się Mistrzo­stwa Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w pły­wa­niu. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło dwu­na­stu pły­wa­ków pod kie­row­nic­twem dr. Satur­ni­na Przy­byl­skie­go. Repre­zen­tan­ci WAT zdo­by­li łącz­nie 17 meda­li w tym 8 zło­tych i 9 srebr­nych. W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zaję­ła II miej­sce, tuż za Aka­de­mią Mary­nar­ki Wojen­nej.

Meda­le zdo­by­li:

W kate­go­rii do 35 lat:

  • por. Ceza­ry Rams – zło­ty medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem zmien­nym, zło­ty medal na 50 m i srebr­ny na 100 m sty­lem dowol­nym,
  • plut. pchor. Dawid Grab­czak – zło­ty medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem zmien­nym i zło­ty medal na 50 i 100 m sty­lem kla­sycz­nym,
  • st. szer. pchor. Kac­per Bier­nac­ki – zło­ty medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem zmien­nym i zło­ty medal na 50 i 100 m sty­lem grzbie­to­wym,
  • st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk – zło­ty medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem zmien­nym i srebr­ny medal na 50 i 100 m sty­lem motyl­ko­wym,
  • szer. pchor. Maja Bie­lec­ka srebr­ny medal na 50 m sty­lem kla­sycz­nym i srebr­ny medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem dowol­nym,
  • st. szer. pchor. Karo­li­na Adam­kie­wicz srebr­ny medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem dowol­nym.

W kate­go­rii od 36 lat:

  • płk Prze­my­sław Kula – zło­ty medal na 50 m i srebr­ny na 100 m sty­lem grzbie­to­wym,
  • mjr Krzysz­tof Goc­man – srebr­ny medal na 50 i 100 m sty­lem motyl­ko­wym,
  • mjr Anna Boruc­ka zło­ty medal na 50 m sty­lem dowol­nym i srebr­ny medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem dowol­nym,
  • kpt. Doro­ta Gór­ska srebr­ny medal na 50 m sty­lem kla­sycz­nym i srebr­ny medal w szta­fe­cie 4 × 50 m sty­lem dowol­nym.

tekst i fot. por. Ceza­ry Rams