» » Medale dla pływaków WAT

Medale dla pływaków WAT

wpis w: Aktualności, SWF | 0

W dniach 26 – 27 listo­pa­da w Zako­pa­nem odby­ły się Mistrzo­stwa Woj­ska Pol­skie­go w pły­wa­niu. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło pię­cio­ro pły­wa­ków pod kie­row­nic­twem por. Ceza­re­go Ram­sa. Pod­czas dwóch dni zma­gań repre­zen­tan­ci WAT zdo­by­li 6 meda­li. W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej  Wyż­sze Szkol­nic­two Woj­sko­we zaję­ło IV miej­sce. W nie­ofi­cjal­nej kla­sy­fi­ka­cji w kate­go­rii do 35 lat zaję­li­śmy I miej­sce. Meda­le zdo­by­li:

  • st. szer. pchor. Kac­per Bier­nac­ki – zło­ty medal w szta­fe­cie 4×50 m sty­lem zmien­nym i zło­ty medal 50 i 100 m sty­lem grzbie­to­wym,
  • st. kpr. pchor. Dawid Grab­czak – zło­ty medal w szta­fe­cie 4×50 m sty­lem zmien­nym i brą­zo­wy medal 50 i 100 m sty­lem kla­sycz­nym,
  • st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk – zło­ty medal w szta­fe­cie 4 x 50 m sty­lem zmien­nym i srebr­ny medal 100 m sty­lem motyl­ko­wym.

Na uwa­gę zasłu­gu­je tak­że posta­wa repre­zen­tan­tów WAT w kate­go­rii powy­żej 35 lat. Mjr Krzysz­tof Goc­man zajął 6 miej­sce na dystan­sie 100 m sty­lem motyl­ko­wym i 7 miej­sce na dystan­sie 50 m sty­lem motyl­ko­wym, nato­miast mjr Anna Boruc­ka uzy­ska­ła 8 wynik na dystan­sie 50 m sty­lem dowol­nym.

Osta­nia kon­ku­ren­cja roz­gry­wa­na na pły­wal­ni WOSZK w Zako­pa­nem oka­za­ła się rów­nież bar­dzo wido­wi­sko­wą. Szta­fe­ta 4×50 m sty­lem zmien­nym Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w skła­dzie: st. szer. pchor. Kac­per Bier­nac­ki, st. kpr. pchor. Dawid Grab­czak, st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk oraz bsmt. pchor. Karol Kukul­ski z AMW, zaję­ła pierw­sze miej­sce i cza­sem 1:45;2 usta­no­wi­ła nowy rekord Woj­ska Pol­skie­go. Dru­gie miej­sce zaję­li repre­zen­tan­ci 12 Dywi­zji Zme­cha­ni­zo­wa­nej, któ­rzy ule­gli naszym pod­opiecz­nym nie­ca­łą sekun­dę.  

tekst i fot. por. Ceza­ry Rams