Strona główna » Aktualności » Medale dla kickboxerów

Medale dla kickboxerów

Bli­sko 40 dru­żyn wzię­ło udział w Mistrzo­stwach Pol­ski Aka­de­mic­kie­go Związ­ku Spor­to­we­go w Kick­bo­xin­gu, któ­re odby­ły się 24 i 25 maja w Lubli­nie. W wyni­ku rywa­li­za­cji repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­li łącz­nie 7 meda­li: 4 zło­te, 1 srebr­ny oraz 2 brą­zo­we, co zapew­ni­ło im 2 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej. Orga­ni­za­to­rem zawo­dów był Pol­ski Zwią­zek Kick­bo­xin­gu oraz Klub Uczel­nia­ny AZS Wyż­szej Szko­ły Spo­łecz­no-Przy­rod­ni­czej im. Win­cen­te­go Pola w Lubli­nie.

Klub Uczel­nia­ny AZS WAT repre­zen­to­wa­li: sierż. pchor. Maciej Wró­blew­ski, sierż. pchor. Domi­nik Szym­czak, st. kpr. pchor. Grze­gorz Siko­ra, st. kpr. pchor Piotr Golon, kpr. pchor. Michał Zimoń, kpr. pchor. Maciej Turow­ski, st. szer. pchor. Olim­pia Gre­la oraz szer. pchor. Gerard Miło­szew­ski. Zawo­dy zosta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne w for­mu­łach Point-Figh­ting, Light-Con­tact oraz K‑1 RULES. W for­mu­le Point-Figh­ting w kate­go­rii wago­wej 89 kg poko­nu­jąc wszyst­kich swo­ich prze­ciw­ni­ków, Domi­nik Szym­czak obro­nił tytuł Mistrza Pol­ski AZS z ubie­głe­go roku. Z kolei Olim­pia Gre­la wró­ci­ła z mistrzostw z 2 zło­ty­mi meda­la­mi w for­mu­łach Point-Figh­ting oraz Light Con­tact w kate­go­rii wago­wej 65 kg. Tytuł Wice­mi­strza Pol­ski wywal­czył nato­miast Grze­gorz Siko­ra w kate­go­rii wago­wej 79 kg w for­mu­le Light Con­tact. Dwa brą­zo­we meda­le do WAT przy­wieź­li tak­że Gerard Miło­szew­ski w kate­go­rii wago­wej  94 kg w for­mu­le Light Con­tact oraz Michał Zimoń w kate­go­rii wago­wej 74 kg w for­mu­le Point-Figh­ting.  

Spor­ty wal­ki coraz bar­dziej roz­wi­ja­ją się w naszej Alma Mater, a suk­ce­sy kick­bo­xe­rów to rów­nież wiel­ka zasłu­ga tre­ne­rów. Odpo­wie­dzial­ni za przy­go­to­wa­nie naszych zawod­ni­ków są: mgr Artur Gru­ba (Kickboxing/Karate), mgr Karol Lan­dow­ski (Boks) oraz  mgr Mariusz Jad­czak (KRAV MAGA). Dodaj­my, że mistrzo­stwa były spraw­dzia­nem dla Domi­ni­ka Szym­cza­ka oraz Pio­tra Golo­na, któ­rzy będą repre­zen­to­wać nasz kraj oraz uczel­nię na Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Euro­py w Chor­wa­cji od 30 lip­ca do 3 sierp­nia 2019 r.

sierż. pchor. Domi­nik Szym­cza