» » Mecz szachowy Duchowieństwo – Wojsko Polskie

Mecz szachowy Duchowieństwo – Wojsko Polskie

wpis w: Aktualności | 0

W murach Pal­lo­tyń­skie­go Cen­trum Ani­ma­cji Misyj­nej w Kon­stan­ci­nie-Jezior­nej odbył się pierw­szy ofi­cjal­ny mecz pomię­dzy repre­zen­ta­cja­mi Ducho­wień­stwa (wyznań chrze­ści­jań­skich) oraz Woj­ska Pol­skie­go. Komi­tet Orga­ni­za­cyj­ny Sza­cho­wych Mistrzostw Pol­ski Ducho­wień­stwa w liście do Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej wyzy­wa­jąc aktu­al­nych Mistrzów NATO w Sza­chach na poje­dy­nek na 64 polach, pod­kre­ślił, że celem meczu jest uczcze­nie 100-lecia odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści.

W skła­dzie repre­zen­ta­cji Woj­ska Pol­skie­go zna­leź­li się sza­chi­ści z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej: ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski, kpr. pchor. Augu­styn Micha­lak oraz kpr. pchor. Mate­usz Fili­pow. Roze­gra­no po sześć par­tii naprze­mien­ny­mi kolo­ra­mi i róż­nym tem­pem. W ogól­nej kla­sy­fi­ka­cji zwy­cię­ży­li sto­sun­kiem 52:26 przed­sta­wi­cie­le resor­tu obro­ny naro­do­wej. Zawod­ni­cy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wygra­li swo­je poje­dyn­ki na sza­chow­ni­cy w sto­sun­ku 4:2.

Każ­dy zwy­cięz­ca otrzy­mał zło­ty medal, nato­miast poko­na­ny srebr­ny (w przy­pad­ku remi­su zło­to otrzy­my­wał zawod­nik zwy­cię­skiej dru­ży­ny). Teraz Woj­sko Pol­skie znaj­du­je się na orga­ni­za­cyj­nym posu­nię­ciu i pla­no­wa­ny jest mecz rewan­żo­wy Woj­sko Pol­skie – Ducho­wień­stwo.

ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski
fot: mjr rez. Wło­dzi­mierz Praż­mow­ski