Strona główna » Aktualności » Mecenat WAT nad uczniami z Sochaczewa

Mecenat WAT nad uczniami z Sochaczewa

To już trze­cia szko­ła śred­nia z Socha­cze­wa, któ­rą Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na obję­ła patro­na­tem nauko­wym. 26 listo­pa­da poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy pomię­dzy WAT i Zespo­łem Szkół Cen­trum Kształ­ce­nia Prak­tycz­ne­go im. Igna­ce­go Gar­bo­lew­skie­go pod­pi­sa­li pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska i dyrek­tor socha­czew­skiej pla­ców­ki Julia Ali­cja Jaku­bow­ska.

Pod­czas spo­tka­nia, któ­re poprze­dzi­ło pod­pi­sa­nie poro­zu­mie­nia, stro­ny przed­sta­wi­ły  atu­ty socha­czew­skiej szko­ły i naszej uczel­ni. Pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska zazna­czy­ła, że o pre­sti­żu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej świad­czy to, iż speł­nia wymo­gi uni­wer­sy­te­tu jed­no­cze­śnie będąc uczel­nią tech­nicz­ną.  „Kształ­ci­my w trzech dzie­dzi­nach: nauk inży­nie­ryj­no-tech­nicz­nych, spo­łecz­nych oraz ści­słych i przy­rod­ni­czych” – mówi­ła dr hab. inż. Tykar­ska. Pod­czas spo­tka­nia zosta­ła zapre­zen­to­wa­na dzia­łal­ność dydak­tycz­na, nauko­wo-badaw­cza, a tak­że histo­ria uczel­ni.

Dyrek­tor Jaku­bow­ska pod­kre­śla­ła, że w ofer­cie ZSCKP jest m.in. kształ­ce­nie w takich zawo­dach jak: tech­nik infor­ma­tyk, tech­nik logi­styk, tech­nik mecha­nik czy tech­nik elek­tryk. Absol­wen­ci pla­ców­ki kon­ty­nu­ują naukę na tych wła­śnie kie­run­kach w róż­nych uczel­niach w kra­ju. Szko­ła zapew­nia rów­nież kształ­ce­nie w zakre­sie roz­sze­rzo­nej mate­ma­ty­ki, fizy­ki i języ­ka angiel­skie­go, a tak­że moż­li­wość roz­wo­ju zain­te­re­so­wań spor­to­wych. W tych wszyst­kich aspek­tach pro­gram szko­ły kore­spon­du­je z ofer­tą dydak­tycz­ną WAT. Ucznio­wie Zespo­łu Szkół Cen­trum Kształ­ce­nia Prak­tycz­ne­go w Socha­cze­wie uczest­ni­czy­li w pro­jek­cie „Zawo­dow­cy na start”, w ramach któ­re­go wzię­li udział w wykła­dach orga­ni­zo­wa­nych w naszej Aka­de­mii. Socha­czew­ska pla­ców­ka współ­pra­cu­je już z inny­mi uczel­nia­mi m.in. z Poli­tech­ni­ką Łódz­ką, a tak­że z 65 pra­co­daw­ca­mi. Absol­wen­ci szko­ły są poszu­ki­wa­ny­mi fachow­ca­mi na ryn­ku pra­cy. Poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy zawar­te pomię­dzy Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną a Zespo­łem Szkół Cen­trum Kształ­ce­nia Prak­tycz­ne­go im. Igna­ce­go Gar­bo­lew­skie­go w Socha­cze­wie jest gwa­ran­cją pozy­ska­nia dobrych kan­dy­da­tów na stu­dia. Szko­ła uczest­ni­czy pro­gra­mach unij­nych w celu pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji na ryn­ku pra­cy, jej ucznio­wie to lau­re­aci licz­nych kon­kur­sów i olim­piad.

„Mamy czte­ry typy szkół: tech­ni­kum, liceum ogól­no­kształ­cą­ce, bran­żo­wą szko­łę I stop­nia i liceum dla doro­słych. Nasza pla­ców­ka zna­na jest w powie­cie socha­czew­skim. Jeste­śmy zain­te­re­so­wa­ni tym, aby nasi ucznio­wie mogli uczyć się w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Nasze sta­ra­nia wspie­ra socha­czew­ski samo­rząd” – pod­kre­śla­ła dyrek­tor Jaku­bow­ska.

Z ramie­nia ZSCKP w spo­tka­niu w WAT uczest­ni­czy­ły tak­że wice­dy­rek­tor szko­ły Anna Maj­cher, dyrek­tor Powia­to­we­go Zespo­łu Edu­ka­cji Urszu­la Opa­siak oraz nauczy­ciel­ka Mag­da­le­na Szcze­pań­ska. Spo­tka­nie w uczel­ni zakoń­czy­ło zwie­dza­nie wybra­nych labo­ra­to­riów w Insty­tu­cie Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii oraz Labo­ra­to­rium Kom­pa­ty­bil­no­ści Elek­tro­ma­gne­tycz­nej Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki.

Anna Ambro­ziak
fot. Seba­stian Jurek