» » Maturzyści na Salonach

Maturzyści na Salonach

wpis w: Aktualności | 0

Naj­więk­sze i naj­licz­niej odwie­dza­ne przez matu­rzy­stów tar­gi edu­ka­cyj­ne Salon Matu­rzy­stów Per­spek­ty­wy 2018 roz­po­czę­ły się dziś w gma­chu głów­nym Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Ucznio­wie tech­ni­ków i lice­ów mają dosko­na­łą oka­zję, aby porów­nać ofer­ty dydak­tycz­ne z ponad 70 naj­lep­szych uczel­ni w Pol­sce. Wśród nich nie zabra­kło rów­nież Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

War­szaw­ski salon trwa dwa dni, od 12 do 13 wrze­śnia. W salach wykła­do­wych odby­wa­ją się spo­tka­nia pro­wa­dzo­ne przez eks­per­tów Okrę­go­wej Komi­sji Egza­mi­na­cyj­nej w War­sza­wie, któ­rzy opo­wia­da­ją o egza­mi­nie matu­ral­nym, uczą jak unik­nąć naj­czę­ściej popeł­nia­nych błę­dów i zwal­czyć egza­mi­na­cyj­ny stres. Pra­cow­ni­cy uczel­ni prze­pro­wa­dza­ją spo­tka­nia doty­czą­ce warun­ków rekru­ta­cji na naj­więk­szych war­szaw­skich uczel­niach publicz­nych i nie­pu­blicz­nych. Goście Salo­nu, jak co roku mają tak­że do dys­po­zy­cji dorad­ców zawo­do­wych, któ­rzy uła­twia­ją doko­na­nia dobre­go wybo­ru.

Przy­szli matu­rzy­ści inte­re­su­ją się nie tyl­ko stu­dio­wa­niem na dobrych uczel­niach. Przy wybo­rze stu­diów kie­ru­ją się tak­że per­spek­ty­wą zdo­by­cia pra­cy po kon­kret­nych kie­run­kach. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na może pochwa­lić się kształ­ce­niem naj­le­piej zara­bia­ją­cych absol­wen­tów pol­skich uczel­ni tech­nicz­nych. Nasi absol­wen­ci nie mają pro­ble­mów ze zna­le­zie­niem pra­cy, są wręcz poszu­ki­wa­ni przez pra­co­daw­ców.

Na sto­isku nr 19 Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej stu­den­ci WAT oraz pra­cow­ni­cy Dzia­łu Rekru­ta­cji pod­po­wia­da­ją jakie przed­mio­ty wybrać na matu­rze, aby dostać się na wyma­rzo­ny kie­ru­nek stu­diów w naszej uczel­ni. Ucznio­wie naj­czę­ściej pyta­ją jak wyglą­da rekru­ta­cja, zwłasz­cza na stu­dia woj­sko­we, co trze­ba zda­wać na matu­rze, jakie bada­nia lekar­skie nale­ży wyko­nać, jakie są wymo­gi spraw­no­ścio­we. Wie­le pytań doty­czy szcze­gó­łów codzien­nej służ­by woj­sko­wej.

Obec­nie w WAT na stu­diach woj­sko­wych i cywil­nych kształ­ci się pra­wie 10 tysię­cy stu­den­tów na ponad 20 kie­run­kach. Wśród nich m.in. na elek­tro­ni­ce i tele­ko­mu­ni­ka­cji, lot­nic­twie i kosmo­nau­ty­ce, logi­sty­ce i che­mii. W tym roku stu­den­ci roz­pocz­ną naukę na nowych kie­run­kach. Pierw­szy z nich to inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa, na któ­rym pozna­ją zagad­nie­nia doty­czą­ce ochro­ny lud­no­ści i usu­wa­nia skut­ków kata­strof obiek­tów tech­nicz­nych, klęsk żywio­ło­wych, aktów ter­ro­ry­zmu i dzia­łań wojen­nych. Bio­cy­ber­ne­ty­ka i inży­nie­ria bio­me­dycz­na to dru­gi nowy kie­ru­nek umoż­li­wia­ją­cy stu­den­tom two­rze­nie opro­gra­mo­wa­nia sys­te­mów moni­to­ro­wa­nia sta­nu zdro­wia (w tym tele­me­dy­cy­na), medycz­nych baz danych i sys­te­mów wspie­ra­ją­cych dzia­ła­nie służb medycz­nych.

Tego­rocz­na kam­pa­nia salo­nu matu­rzy­stów trwa od 6 do 27 wrze­śnia. W tym cza­sie aż w 16 mia­stach w Pol­sce matu­rzy­ści będą mieć moż­li­wość zapo­zna­nia się z naj­lep­szy­mi w Pol­sce uczel­nia­mi. Zapra­sza­my do odwie­dze­nia sto­iska Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Wię­cej infor­ma­cji o nowych kie­run­kach na woj­sko­wych uczel­niach.

Moni­ka Przy­był
fot. Sła­wo­mir Szcze­pań­ski, Seba­stian Jurek