Strona główna » Aktualności » Maj miesiącem krwiodawców z WAT

Maj miesiącem krwiodawców z WAT

W sumie 276 osób, stu­den­tów i pra­cow­ni­ków Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, odda­ło w maju 125 200 ml krwi. Aktyw­ność naszych stu­den­tów i kadry jest odze­wem na potrze­by służ­by zdro­wia spo­wo­do­wa­ne bra­ka­mi w ban­kach krwi oraz pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa.

Krwio­daw­cy z Klu­bu HDK przy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, do któ­re­go nale­żą pod­cho­rą­żo­wie, żoł­nie­rze zawo­do­wi i pra­cow­ni­cy cywil­ni już po raz kolej­ny udo­wod­ni­li, że są goto­wi nieść pomoc w tym trud­nym cza­sie pan­de­mii. W maju w akcjach sta­cjo­nar­nych zor­ga­ni­zo­wa­nych na tere­nie WAT (w spe­cjal­nie przy­sto­so­wa­nych krwio­bu­sach, któ­re przy­je­cha­ły z Woj­sko­we­go Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w War­sza­wie)  oraz w akcjach wyjaz­do­wych do Regio­nal­ne­go Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa na ul. Saskiej w War­sza­wie, krew lub jej skład­ni­ki (oso­cze i płyt­ki krwi) odda­ło w sumie aż 276 osób. Łącz­nie w prze­li­cze­niu na krew peł­ną zebra­no ponad 125 litrów krwi (276 dona­cji krwi lub jej skład­ni­ków w tym 261 dona­cji krwi peł­nej, 10 pły­tek krwi oraz 5 oso­cza).

Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­je fakt, iż w akcję rato­wa­nia tych, któ­rzy cho­ru­ją na  COVID-19 włą­czy­li się pod­cho­rą­żo­wie WAT, któ­rym uda­ło się poko­nać koro­na­wi­ru­sa. Odda­li oni swo­je oso­cze krwi. Maj był już kolej­nym, trze­cim mie­sią­cem od począt­ku pan­de­mii, pod­czas któ­re­go stu­den­ci i pra­cow­ni­cy WAT włą­czy­li się w akcję odda­wa­nia krwi. Z ini­cja­ty­wy człon­ków zarzą­du Klu­bu prze­pro­wa­dzo­no w ostat­nim mie­sią­cu w sumie 12 zor­ga­ni­zo­wa­nych akcji odda­wa­nia krwi i jej skład­ni­ków. W poprzed­nim mie­sią­cu, tj. w kwiet­niu 182 hono­ro­wych krwio­daw­ców z WAT odda­ło aż 82 800 ml. Z kolei w mar­cu było to 209 osób, zebra­no wte­dy 94 050 ml krwi.

„Odda­wa­nie krwi jest jed­ną z naj­wyż­szych form patrio­ty­zmu, w cza­sie poko­ju prze­le­wa­my krew nio­sąc pomoc potrze­bu­ją­cym” – pod­kre­śla pre­zes Klu­bu HDK przy WAT dr inż. Wie­sław Mło­do­że­niec. Kolej­ne akcje wyjaz­do­we do Regio­nal­ne­go Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w War­sza­wie zapla­no­wa­ne zosta­ły na 2 i 4 czerw­ca. Weź­mie w nich udział 36 pod­cho­rą­żych. W przy­szłym tygo­dniu zbiór­ki krwi zapla­no­wa­no też na tere­nie WAT.

14 czerw­ca obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Krwio­daw­cy, usta­no­wio­ny na pamiąt­kę uro­dzin Kar­la Land­ste­ie­ra, odkryw­cy grup krwi, któ­ry za swo­je osią­gnię­cie otrzy­mał Nagro­dę Nobla. „Dzień ten jest oka­zją do podzię­ko­wa­nia wszyst­kim, któ­rzy bez­in­te­re­sow­nie dzie­lą się krwią nie­zbęd­ną do rato­wa­nia życia innych, a tak­że oka­zją do sze­rze­nia idei krwio­daw­stwa” – pod­kre­śla hono­ro­wy krwio­daw­ca ks. por. Krzysz­tof Wło­so­wicz, kape­lan Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Anna Ambro­ziak
fot. WAT