Strona główna » Aktualności » List ministra obrony narodowej w sprawie oddawania krwi

List ministra obrony narodowej w sprawie oddawania krwi

Mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak skie­ro­wał do żoł­nie­rzy Woj­ska Pol­skie­go list, w któ­rym ape­lu­je o pod­trzy­ma­nie wysił­ku w nie­sie­niu pomo­cy służ­bie zdro­wia i oso­bom potrze­bu­ją­cym krwi. Gorą­co zachę­ca­my do prze­czy­ta­nia i włą­cze­nia się do akcji krwio­daw­stwa.