Strona główna » Aktualności » Liderzy Bezpieczeństwa Państwa z WAT

Liderzy Bezpieczeństwa Państwa z WAT

W dru­gim dniu XXVIII Mię­dzy­na­ro­do­we­go Salo­nu Prze­my­słu Obron­ne­go w Kiel­cach pod­su­mo­wa­no VIII edy­cję Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su „Lider Bez­pie­czeń­stwa Pań­stwa – 2020”. W kate­go­rii inno­wa­cyj­nych pro­duk­tów, komi­sja kon­kur­so­wa nagro­dzi­ła trzy roz­wią­za­nia zre­ali­zo­wa­ne przy udzia­le pra­cow­ni­ków Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Tytuł „Lide­ra Bez­pie­czeń­stwa Pań­stwa – 2020” w kate­go­rii inno­wa­cyj­nych pro­duk­tów zdo­by­ły:

  • „7,62 mm samo­pow­ta­rzal­ny kara­bin wybo­ro­wy MSBS GROT 7,62N” (zespół pra­cow­ni­ków Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa WAT oraz Fabry­ki Bro­ni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o.);
  • „Sys­tem bez­pie­czeń­stwa lądo­we­go” (zespół pra­cow­ni­ków Kate­dry Mecha­tro­ni­ki Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa WAT, Insty­tu­tu Tech­nicz­ne­go Wojsk Lot­ni­czych, Sie­ci Badaw­czej „Łuka­sie­wicz”, Insty­tut Tech­nik Inno­wa­cyj­nych EMAG oraz SEVITEL sp. z o.o.;
  • „Ela­bo­ra­cja amu­ni­cji arty­le­ryj­skiej” (zespół pra­cow­ni­ków Insty­tu­tu Che­mii Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT i Zakła­dów Che­micz­nych „NITRO-CHEM” S.A.).

Kon­kurs „Lider Bez­pie­czeń­stwa Pań­stwa” orga­ni­zo­wa­ny jest od 2013 r. przez Sto­wa­rzy­sze­nie Dostaw­ców na Rzecz Służb Mun­du­ro­wych, pod patro­na­tem hono­ro­wym Sze­fa Biu­ra Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go. Celem kon­kur­su jest nagra­dza­nie inno­wa­cyj­nych wyro­bów, tech­no­lo­gii i usług oraz firm i przed­się­biorstw, a tak­że pre­zen­ta­cja i pro­mo­cja nagra­dza­nych wyro­bów, tech­no­lo­gii i usług na ryn­kach służb mun­du­ro­wych.

Anna Ambro­ziak
fot. WAT