Strona główna » Aktualności » Liceum z Suwałk objęte patronatem naukowym WAT

Liceum z Suwałk objęte patronatem naukowym WAT

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na roz­po­czę­ła współ­pra­cę z I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym z Oddzia­ła­mi Dwu­ję­zycz­ny­mi im. Marii Konop­nic­kiej w Suwał­kach. Poro­zu­mie­nie okre­śla­ją­ce obsza­ry wspól­nych dzia­łań pod­pi­sa­ły dzi­siaj pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska i dyrek­tor Liceum Doro­ta Jabłoń­ska.

Pod­czas spo­tka­nia, któ­re poprze­dzi­ło pod­pi­sa­nie poro­zu­mie­nia pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska pod­kre­śli­ła, iż WAT jest uczel­nią tech­nicz­ną, któ­ra  speł­nia wymo­gi uni­wer­sy­te­tu. Kształ­ce­nie w Aka­de­mii obej­mu­je bowiem trzy dzie­dzi­ny nauki: inży­nie­ryj­no-tech­nicz­ne, spo­łecz­ne oraz ści­słe i przy­rod­ni­cze. Zastęp­ca dzie­ka­na Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki płk dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski zapre­zen­to­wał dzia­łal­ność dydak­tycz­ną i nauko­wo-badaw­czą WAT. „Uczel­nia dys­po­nu­je dosko­na­łym zaple­czem nauko­wym i labo­ra­to­ryj­nym, kształ­ci zarów­no stu­den­tów woj­sko­wych, jak i cywil­nych. Pro­wa­dząc bada­nia nauko­we na naj­wyż­szym pozio­mie sta­no­wi zaple­cze dydak­tycz­ne, eks­perc­kie i nauko­wo-badaw­cze Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej” – mówił płk Chmie­lew­ski. Pod­kre­ślił przy tym, że szcze­gól­nym zain­te­re­so­wa­niem insty­tu­cji pod­le­głych MON cie­szą się absol­wen­ci zaj­mu­ją­cy się cyber­bez­pie­czeń­stwem. „WAT jest uczel­nią pre­sti­żo­wą, współ­pra­cu­ją­cą z uczel­nia­mi z kra­ju i z zagra­ni­cy. Wyso­ki poziom kształ­ce­nia zapew­nia też Szko­ła Dok­tor­ska utwo­rzo­na w WAT. O absol­wen­tów naszej Aka­de­mii zabie­ga­ją przy­szli pra­co­daw­cy” – zapew­niał płk Chmie­lew­ski.

Z kolei dyrek­tor Jabłoń­ska zazna­czy­ła, że I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce z Oddzia­ła­mi Dwu­ję­zycz­ny­mi im. Marii Konop­nic­kiej w Suwał­kach zapew­nia wszech­stron­ną edu­ka­cję, pro­wa­dzo­ną za pomo­cą nowo­cze­snych metod i form kształ­ce­nia. O wyso­kim pozio­mie kształ­ce­nia, któ­re ofe­ru­je Liceum świad­czy to, iż zosta­ło ono nagro­dzo­ne przez wła­dze miej­skie za naj­wyż­sze wyni­ki osią­gnię­te przez uczniów na egza­mi­nie matu­ral­nym w 2019 roku. Szko­ła może się poszczy­cić osią­gnię­cia­mi swo­ich uczniów: w roku ubie­głym jeden z nich zdo­był I miej­sce w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Wie­dzy Geo­lo­gicz­nej zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski. „Szcze­gól­nym zain­te­re­so­wa­niem cie­szą się przed­mio­ty ści­słe jak mate­ma­ty­ka, fizy­ka i infor­ma­ty­ka oraz nauka języ­ków obcych. Ucznio­wie Liceum mogą przy­stę­po­wać do matu­ry mię­dzy­na­ro­do­wej, w pla­nach jest wpro­wa­dze­nie nowe­go przed­mio­tu jakim jest cyber­bez­pie­czeń­stwo. Myślę, że jeże­li doj­dzie to utwo­rze­nia tej kla­sy, to będzie to dobra płasz­czy­zna do współ­pra­cy nauko­wej” – stwier­dzi­ła dyrek­tor Jabłoń­ska. Zapew­ni­ła, że liceum posia­da dosko­na­łe wypo­sa­że­nie tech­nicz­ne, jak np. ekra­ny inte­rak­tyw­ne czy nowo­cze­sne labo­ra­to­ria. Ze stro­ny Liceum w spo­tka­niu uczest­ni­czył tak­że Jan Żukow­ski, nauczy­ciel mate­ma­ty­ki.

Wza­jem­na współ­pra­ca WAT i suwal­skie­go Liceum ozna­cza: pro­wa­dze­nie zajęć poka­zo­wych w Liceum przez nauczy­cie­li aka­de­mic­kich WAT, współ­udział naszej uczel­ni w dobo­rze tre­ści pro­gra­mo­wych zajęć szko­ły, współ­or­ga­ni­zo­wa­nie kon­kur­sów i imprez o cha­rak­te­rze popu­lar­no-nauko­wym, a tak­że roz­po­wszech­nia­nie wśród uczniów ofer­ty stu­diów WAT czy zapra­sza­nie stu­den­tów naszej Aka­de­mii do udzia­łu w spo­tka­niach nauko­wych, kul­tu­ral­nych i impre­zach patrio­tycz­nych orga­ni­zo­wa­nych przez Liceum.

Wizy­tę przed­sta­wi­cie­li suwal­skie­go Liceum w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zakoń­czy­ło zwie­dza­nie wybra­nych labo­ra­to­riów Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek