» » Liceum dla przyszłych cyberżołnierzy rozpoczęło rekrutację

Liceum dla przyszłych cyberżołnierzy rozpoczęło rekrutację

„Zale­ży nam na tym, aby absol­wen­ci Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go tra­fi­li do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, a następ­nie zasi­li­li sze­re­gi wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni. Chcie­li­by­śmy stwo­rzyć sys­tem edu­ka­cyj­ny, któ­ry będzie przy­go­to­wy­wał naj­lep­szych z naj­lep­szych, któ­ry zagwa­ran­tu­je bez­pie­czeń­stwo nasze­mu kra­jo­wi” – powie­dział Mariusz Błasz­czak, mini­ster obro­ny naro­do­wej pod­czas inau­gu­ra­cji rekru­ta­cji do liceum dla przy­szłych żoł­nie­rzy infor­ma­ty­ków. We wto­rek 30 kwiet­nia na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa doty­czą­ca utwo­rze­nia nowa­tor­skie­go liceum, któ­re roz­pocz­nie dzia­łal­ność już 1 wrze­śnia 2019 r.

Pod­czas kon­fe­ren­cji szef MON wrę­czył Ewie Kac­przyk decy­zję o powo­ła­niu na sta­no­wi­sko dyrek­to­ra Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go. „To doświad­czo­ny peda­gog” – powie­dział o nowo powo­ła­nej dyrek­tor mini­ster Błasz­czak. „Nauczy­ciel przed­mio­tów ści­słych, ale tak­że nauczy­ciel, któ­ry ma doświad­cze­nie zwią­za­ne z kie­ro­wa­niem szko­łą śred­nią. Pani Dyrek­tor przez ostat­nie lata ści­śle współ­pra­co­wa­ła z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną, a więc dosko­na­le zda­je sobie spra­wę z moż­li­wo­ści, z poten­cja­łu jaki sta­no­wi Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na” – dodał mini­ster. „Zale­ży mi, aby była to szko­ła szcze­gól­na, otwar­ta na potrze­by dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­ce­go się spo­łe­czeń­stwa infor­ma­tycz­ne­go. Wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­na kadra dydak­tycz­na oraz sze­ro­ki wachlarz zajęć dodat­ko­wych umoż­li­wi uczniom wszech­stron­ny roz­wój” – mówi­ła Ewa Kac­przyk.

Mini­ster Mariusz Błasz­czak mówił o potrze­bie szko­le­nia przy­szłych żoł­nie­rzy, któ­rzy będą dbać o bez­pie­czeń­stwo cyber­prze­strze­ni. „Już teraz dys­po­nu­je­my spe­cja­li­sta­mi wyso­kiej kla­sy, któ­rzy odno­szą impo­nu­ją­ce suk­ce­sy w mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach. W ramach Soju­szu Pół­noc­no­atlan­tyc­kie­go odby­ły się nie­daw­no zawo­dy Hac­ka­thon. Pol­scy infor­ma­ty­cy zwią­za­ni z Woj­skiem Pol­skim odnie­śli zwy­cię­stwo, co potwier­dza nasz poten­cjał. Zale­ży nam jed­nak na tym, żeby woj­ska obro­ny cyber­prze­strze­ni były licz­niej­sze, dla­te­go dziś roz­po­czy­na­my two­rze­nie fun­da­men­tów roz­wo­ju tych rodza­jów wojsk poprzez utwo­rze­nie Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go” – tłu­ma­czył szef MON.

Peł­no­moc­nik rek­to­ra-komen­dan­ta WAT do spraw utwo­rze­nia liceum Grze­gorz Szczy­pek zapre­zen­to­wał mini­stro­wi Błasz­cza­ko­wi zaawan­so­wa­ny stan prac zwią­za­nych z for­mo­wa­niem szko­ły. W spo­tka­niu wzię­li udział m.in.: sekre­tarz sta­nu w MON Tomasz Zdzi­kot, rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, peł­no­moc­nik ds. utwo­rze­nia wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni gen. bryg. Karol Molen­da, dyrek­tor Depar­ta­men­tu Edu­ka­cji, Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa MON dr hab. Paweł Hut oraz dyrek­tor Cen­trum Ope­ra­cyj­ne­go MON Agniesz­ka Gla­piak.

Przyszłe kadry wojsk obrony cyberprzestrzeni pod patronatem WAT

Utwo­rze­nie Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go zosta­ło ogło­szo­ne na począt­ku lute­go bie­żą­ce­go roku przez Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej w ramach zapo­wie­dzia­nej kon­cep­cji budo­wy wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni i dzia­łań zwią­za­nych z roz­wo­jem w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa. Jak pod­kre­ślił mini­ster Błasz­czak, liceum będzie nie­ro­ze­rwal­ną czę­ścią Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Zaję­cia będą odby­wa­ły się przy ści­słej współ­pra­cy z Wydzia­łem Cyber­ne­ty­ki WAT i z Naro­do­wym Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni. Współ­pra­ca z insty­tu­cja­mi czu­wa­ją­cy­mi nad cyber­bez­pie­czeń­stwem Pol­ski pozwo­li stwo­rzyć nowo­cze­sne i przy­ja­zne warun­ki do uzy­ska­nia przez uczniów wyjąt­ko­wych kwa­li­fi­ka­cji oraz odkry­wa­nia pasji badaw­czych pod opie­ką doświad­czo­nych nauczy­cie­li aka­de­mic­kich oraz spe­cja­li­stów infor­ma­ty­ki, infor­ma­ty­ki tech­nicz­nej i tele­ko­mu­ni­ka­cji. Rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek pod­kre­ślił, że zada­niem szko­ły będzie przy­go­to­wa­nie naj­lep­szych kan­dy­da­tów do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na kie­run­ki infor­ma­ty­ka oraz kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo.

„Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na kształ­ci dosko­na­łych infor­ma­ty­ków, któ­rzy już dziś two­rzą woj­ska obro­ny cyber­prze­strze­ni. W naszych murach od wrze­śnia kształ­cić się będzie tak­że młod­sze poko­le­nie – ucznio­wie woj­sko­we­go liceum. Zale­ży nam na bar­dzo dobrze przy­go­to­wa­nych kan­dy­da­tach na stu­dia w WAT, któ­rych z pew­no­ścią dostar­czy nam liceum. Jestem prze­ko­na­ny, że stwo­rzy­my bez­piecz­ne śro­do­wi­sko i bez­piecz­ną prze­strzeń do kształ­to­wa­nia mło­dzie­ży do tego, by zdo­by­wa­li jak naj­więk­sze umie­jęt­no­ści i nie­ustan­nie się roz­wi­ja­li” – mówił gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Nie­mal cała infra­struk­tu­ra nale­żą­ca do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej będzie udo­stęp­nio­na uczniom liceum. Do dys­po­zy­cji lice­ali­stów będzie tak­że Labo­ra­to­rium Zobra­zo­wa­nia Wiel­ko­for­ma­to­we­go i Symu­la­cji Roz­sze­rzo­nej, w któ­rym odby­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa. „Znaj­du­je­my się wła­śnie w jed­nym z labo­ra­to­riów infor­ma­tycz­nych, gdzie na co dzień kształ­cą się stu­den­ci Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki. Od wrze­śnia tego roku, w tym, jak i w wie­lu innych labo­ra­to­riach będą rów­nież kształ­cić się ucznio­wie liceum infor­ma­tycz­ne­go. Labo­ra­to­ria infor­ma­tycz­ne to nie jedy­ne miej­sca, w któ­rych spo­ty­kać będzie­my uczniów. Do ich dys­po­zy­cji odda­je­my bez­piecz­ne i nowo­cze­sne obiek­ty spor­to­we, umoż­li­wia­my uczest­nic­two we wszyst­kich przed­się­wzię­ciach woj­sko­wych, udo­stęp­nia­my stu­dium języ­ków obcych i wie­le innych ele­men­tów naszej infra­struk­tu­ry” – zapo­wie­dział gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Kogo poszukujemy i co oferujemy?

Ofer­ta liceum adre­so­wa­na jest do uta­len­to­wa­nej mło­dzie­ży z całej Pol­ski, któ­ra po ukoń­cze­niu szko­ły będzie chcia­ła pod­jąć stu­dia woj­sko­we w WAT, a następ­nie zwią­że swo­ją przy­szłość z zawo­do­wą służ­bą woj­sko­wą w jed­nost­kach Sił Zbroj­nych RP odpo­wie­dzial­nych za cybe­ro­bro­nę pań­stwa. Naukę w woj­sko­wym liceum od wrze­śnia roz­pocz­nie 50 uczniów zarów­no absol­wen­tów 8‑letniej szko­ły pod­sta­wo­wej, jak i gim­na­zjów. O przy­ję­ciu do liceum, podob­nie jak w przy­pad­ku innych szkół ponad­pod­sta­wo­wych, będą decy­do­wa­ły wyni­ki egza­mi­nu ośmioklasisty/gimnazjalisty oraz oce­ny z języ­ka pol­skie­go, mate­ma­ty­ki, fizy­ki i języ­ka obce­go. Dodat­ko­wo każ­dy kan­dy­dat będzie musiał zdać pró­bę spraw­no­ści fizycz­nej. W liceum reali­zo­wa­ny będzie roz­sze­rzo­ny pro­gram naucza­nia mate­ma­ty­ki, fizy­ki i infor­ma­ty­ki. Pierw­szym języ­kiem obcym, naucza­nym w zwięk­szo­nej licz­bie godzin, będzie język angiel­ski, nato­miast dru­gim – język nie­miec­ki. Ucznio­wie będą mogli brać udział w zaję­ciach dodat­ko­wych reali­zo­wa­nych przez doświad­czo­ną kadrę aka­de­mic­ką WAT. W szko­le pro­wa­dzo­ne będą tak­że zaję­cia z edu­ka­cji woj­sko­wej oraz w zwięk­szo­nym wymia­rze zaję­cia z wycho­wa­nia fizycz­ne­go. Pod­czas całe­go okre­su nauki, bez wzglę­du na miej­sce zamiesz­ka­nia, ucznio­wie będą zakwa­te­ro­wa­ni w inter­na­cie, obo­wiąz­ko­we będzie tak­że umun­du­ro­wa­nie, któ­re podob­nie jak wyży­wie­nie i opie­kę lekar­ską szko­ła zagwa­ran­tu­je swo­im uczniom bez­płat­nie. Przyj­mo­wa­nie wnio­sków rodzi­ców lub praw­nych opie­ku­nów o przy­ję­cie dziec­ka do kla­sy I w roku szkol­nym 2019/2020 potrwa do 20 maja.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje, warun­ki i ter­mi­narz rekru­ta­cji dostęp­ne są na stro­nie Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek