» » Licealiści z Sokołowa Podlaskiego objęci patronatem WAT

Licealiści z Sokołowa Podlaskiego objęci patronatem WAT

wpis w: Aktualności | 0

Gro­no szkół obję­tych patro­na­tem nauko­wym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej powięk­szy­ło się o I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Marii Skło­dow­skiej-Curie w Soko­ło­wie Pod­la­skim. 25 kwiet­nia poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy WAT ze szko­łą oraz powia­tem soko­łow­skim pod­pi­sa­li: rek­tor-komen­dant płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, dyrek­tor liceum Tere­sa Oli­wiń­ska, sta­ro­sta soko­łow­ski Leszek Iwa­niuk i wice­sta­ro­sta Mar­ta Sosnow­ska.

„Nasze liceum to rodzy­nek wśród szkół śred­nich w powie­cie soko­łow­skim. Ucznio­wie mają bar­dzo dobre wyni­ki. Cie­szy­my się, że pod­pi­su­je­my poro­zu­mie­nie z tak reno­mo­wa­ną uczel­nią, jaką jest Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, ponie­waż ta mło­dzież w peł­ni zasłu­gu­je na tę współ­pra­cę. Z tego liceum wywo­dzą się absol­wen­ci, któ­rzy stu­diu­ją w WAT i oni są naj­lep­szy­mi amba­sa­do­ra­mi Aka­de­mii” – mówił pod­czas spo­tka­nia sta­ro­sta Leszek Iwa­niuk. „Posia­da­my 15 oddzia­łów, w któ­rych kształ­ci się w sumie 430 uczniów. Pro­wa­dzi­my m.in. oddział poli­tech­nicz­ny z roz­sze­rzo­ną mate­ma­ty­ką, fizy­ką oraz che­mią lub infor­ma­ty­ką do wybo­ru. Może­my pochwa­lić się wie­lo­ma suk­ce­sa­mi nauko­wy­mi z fizy­ki, bio­lo­gii i che­mii, jak rów­nież z języ­ków obcych” – doda­ła dyrek­tor liceum Tere­sa Oli­wiń­ska.

„Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na ofe­ru­je nie tyl­ko stu­dia woj­sko­we, ale rów­nież cywil­ne. Pro­wa­dzi­my kie­run­ki stu­diów, nie­spo­ty­ka­ne w innych uczel­niach, albo rzad­ko spo­tka­ne, takie jak np. kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo. Ofe­ru­je­my wie­le spe­cjal­no­ści niszo­wych, wśród nich ochro­nę przed ska­że­nia­mi, mate­ria­ły wybu­cho­we i piro­tech­ni­kę, ratow­nic­two che­micz­ne, infor­ma­ty­kę w medy­cy­nie, inży­nie­rię kosmicz­ną i sate­li­tar­ną. War­to, żeby mło­dzież wie­dzia­ła, że ist­nie­je rów­nież moż­li­wość prze­nie­sie­nia się ze stu­diów cywil­nych na woj­sko­we i odwrot­nie” – wyja­śniał rek­tor-komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

W ramach współ­pra­cy nauczy­cie­le aka­de­mic­cy WAT popro­wa­dzą zaję­cia poka­zo­we w liceum i szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych w powie­cie soko­łow­skim, będą współ­pra­co­wać rów­nież z nauczy­cie­la­mi w dobo­rze tre­ści pro­gra­mo­wych zajęć, współ­or­ga­ni­zo­wać kon­kur­sy i impre­zy o cha­rak­te­rze popu­lar­no-nauko­wym. Ucznio­wie klas matu­ral­nych będą mogli uczest­ni­czyć w pra­cach kół nauko­wych Aka­de­mii. Liceum nato­miast zade­kla­ro­wa­ło pro­pa­go­wa­nie wśród swo­ich uczniów ofer­ty stu­diów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Stu­den­ci WAT będą zapra­sza­ni na spo­tka­nia nauko­we, kul­tu­ral­ne i impre­zy patrio­tycz­ne orga­ni­zo­wa­ne przez szko­łę.

Na zakoń­cze­nie wizy­ty w WAT goście odwie­dzi­li Kate­drę Zaawan­so­wa­nych Mate­ria­łów i Tech­no­lo­gii Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii oraz Insty­tut Sys­te­mów Elek­tro­nicz­nych Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek