Strona główna » Aktualności » Licealiści z Grójca pod patronatem WAT

Licealiści z Grójca pod patronatem WAT

Jed­na z naj­star­szych szkół w powie­cie gró­jec­kim – Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Pio­tra Skar­gi w Grój­cu,  dołą­czy­ło 21 paź­dzier­ni­ka  br. do gro­na szkół obję­tych patro­na­tem Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. List inten­cyj­ny o współ­pra­cy  ze szko­łą oraz powia­tem gró­jec­kim pod­pi­sa­li: rek­tor WAT gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk oraz Zbi­gniew Kraw­czak dyrek­tor Liceum, Marek Ści­słow­ski – sta­ro­sta gró­jec­ki i Paweł Sien­nic­ki – czło­nek Zarzą­du powia­tu.

W trak­cie spo­tka­nia, któ­re pro­wa­dził pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr inż. Sta­ni­sław Kona­tow­ski, poru­szo­no kwe­stie doty­czą­ce kie­run­ków stu­diów jak i spraw socjal­no-byto­wych. Przed­sta­wio­no rów­nież pre­zen­ta­cję Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, uka­zu­ją­cą jej dzie­je od momen­tu zało­że­nia po dzień dzi­siej­szy.

W ramach pod­pi­sa­ne­go poro­zu­mie­nia WAT zobo­wią­za­ła się do: obję­cia LO patro­na­tem nauko­wym; pro­wa­dze­nia zajęć przez nauczy­cie­li aka­de­mic­kich oraz udzie­la­nia kon­sul­ta­cji i pomo­cy w opra­co­wy­wa­niu zajęć w szko­le; współ­udzia­łu w orga­ni­zo­wa­niu kon­kur­sów i imprez o cha­rak­te­rze nauko­wym i poznaw­czym dla uczniów i stu­den­tów (olim­pia­dy, festi­wa­le nauki, dni otwar­te itp.); współ­or­ga­ni­zo­wa­nia imprez spor­to­wo-rekre­acyj­nych i tury­stycz­nych oraz spo­tkań kul­tu­ral­no-histo­rycz­nych; zapra­sza­nia uczniów klas matu­ral­nych do udzia­łu w stu­denc­kich kołach nauko­wych; utwo­rze­nia na stro­nie inter­ne­to­wej Aka­de­mii połą­czeń ze stro­ną inter­ne­to­wą LO; dostar­cza­nia pra­sy wyda­wa­nej przez Aka­de­mię oraz publi­ka­cji o cha­rak­te­rze nauko­wym, któ­re mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne w pro­ce­sie dydak­tycz­nym pla­ców­ki.

Liceum zade­kla­ro­wa­ło: pro­pa­go­wa­nie wśród swo­ich uczniów ofer­ty stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej; współ­udział w orga­ni­zo­wa­niu kon­kur­sów i imprez o cha­rak­te­rze nauko­wym i poznaw­czym dla uczniów i stu­den­tów; zapra­sza­nie stu­den­tów kie­run­ków cywil­nych i woj­sko­wych do udzia­łu w spo­tka­niach nauko­wych, kul­tu­ral­nych i impre­zach patrio­tycz­nych orga­ni­zo­wa­nych na tere­nie szko­ły; umiesz­cze­nie w doku­men­tach szkol­nych i mate­ria­łach pro­mo­cyj­nych infor­ma­cji o współ­pra­cy z WAT; utwo­rze­nie na stro­nach inter­ne­to­wych szko­ły infor­ma­cji o Aka­de­mii oraz połą­czeń ze stro­ną inter­ne­to­wą uczel­ni. Sygna­ta­riu­sze poro­zu­mie­nia zobo­wią­za­li się ponad­to do udzia­łu – na zasa­dzie wza­jem­no­ści – w uro­czy­sto­ściach orga­ni­zo­wa­nych przez szko­łę i Aka­de­mię.

W ramach pre­zen­ta­cji wybra­nej bazy labo­ra­to­ryj­nej goście,  wśród któ­rych był tak­że naczel­nik Wydzia­łu Edu­ka­cji Jan Tra­czyk, odwie­dzi­li Labo­ra­to­rium Bro­ni Pal­nej Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa a tak­że Insty­tut Budo­wy Maszyn Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go.

 

 

  Gra­ży­na Pal­czak

Foto: Elż­bie­ta Dąbrow­ska

 Wie­sław Szczy­giel­ski