» » Lekcja historii polskiej wojskowości

Lekcja historii polskiej wojskowości

wpis w: Aktualności | 0

Eks­po­na­ty zwią­za­ne z histo­rią woj­sko­wą, histo­rią uzbro­je­nia i prze­my­słu zbro­je­nio­we­go mie­li oka­zję zoba­czyć pod­cho­rą­żo­wie i stu­den­ci cywil­ni Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod­czas wizy­ty w Muzeum Woj­ska Pol­skie­go.

24 stycz­nia gru­pa stu­den­tów z opie­ku­nem Koła Nauko­we­go Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT dr. Wie­sła­wem Śmiał­kiem oraz pod­cho­rą­żo­wie 6 kom­pa­nii 2 Bata­lio­nu Szkol­ne­go z dowód­cą por. Kon­ra­dem Winiar­skim zapo­zna­li się z pre­zen­to­wa­ny­mi w muzeum zbio­ra­mi poświę­co­ny­mi histo­rii woj­sko­wo­ści oraz histo­rii Pol­ski. Z zacie­ka­wie­niem wysłu­cha­li bar­dzo inte­re­su­ją­cej lek­cji muze­al­nej autor­stwa kusto­sza Muzeum Woj­ska Pol­skie­go. „Spo­tka­nie z histo­rią pol­skiej woj­sko­wo­ści na pew­no będzie mieć nie­oce­nio­ny wpływ na kształ­to­wa­nie posta­wy moral­nej oraz patrio­tycz­nej przy­szłych dowód­ców” – mówi szer. pchor. Patry­cja Mędel.

Stu­den­ci i pod­cho­rą­żo­wie zwie­dzi­li rów­nież wysta­wę upa­mięt­nia­ją­cą 100-lecie powsta­nia Szta­bu Gene­ral­ne­go. Jak twier­dzą mło­dzi ludzie, wizy­ta w Muzeum Woj­ska Pol­skie­go była bar­dzo cen­ną lek­cją histo­rii, któ­ra na pew­no na dłu­go zapad­nie w ich pamię­ci.

Muzeum Woj­ska Pol­skie­go to powszech­nie zna­na pla­ców­ka muze­al­na, któ­ra gro­ma­dzi, opra­co­wu­je nauko­wo i eks­po­nu­je muze­alia woj­sko­wo-histo­rycz­ne. Muzeum powsta­ło 22 kwiet­nia 1920 roku, dekre­tem Naczel­ne­go Wodza, Mar­szał­ka Pol­ski Józe­fa Pił­sud­skie­go. W chwi­li obec­nej w zbio­rach muze­al­nych znaj­du­je się ponad 250 tys. eks­po­na­tów. Zbio­ry wciąż powięk­sza­ją się o nowe zaku­py oraz licz­ne dary. Zgro­ma­dzo­ne eks­po­na­ty pre­zen­to­wa­ne są w salach eks­po­zy­cji sta­łej i na licz­nych wysta­wach cza­so­wych. W muzeum dzia­ła archi­wum iko­no­gra­ficz­ne, biblio­te­ka facho­wa oraz spe­cja­li­stycz­ne pra­cow­nie kon­ser­wa­cji zabyt­ków meta­lu, drew­na, malar­stwa, skó­ry i tka­nin. Muzeum jest dosko­na­łym zaple­czem do pra­cy nauko­wej i kon­ser­wa­tor­skiej.

por. Kon­rad Winiar­ski, szer. pchor. Alek­san­dra Wusie­wicz
fot. szer. pchor. Wik­to­ria Wan­dzel