Strona główna » Aktualności » Legia Akademicka po raz trzeci

Legia Akademicka po raz trzeci

70 stu­den­tów cywil­nych roz­po­czę­ło w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zaję­cia w ramach trze­ciej edy­cji pro­gra­mu ochot­ni­cze­go prze­szko­le­nia woj­sko­we­go stu­den­tów cywil­nych – Legia Aka­de­mic­ka. Do czę­ści teo­re­tycz­nej przy­stą­pi­li stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, Szko­ły Głów­nej Gospo­dar­stwa Wiej­skie­go, Wyż­szej Szko­ły Bez­pie­czeń­stwa i Ochro­ny, Szko­ły Głów­nej Służ­by Pożar­ni­czej, Aka­de­mii Peda­go­gi­ki Spe­cjal­nej oraz Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go. 

Uro­czy­sta inau­gu­ra­cja Legii Aka­de­mic­kiej odby­ła się 1 lute­go w Wydzia­le Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia WAT. W auli im. gen. Wła­dy­sła­wa Ander­sa, w obec­no­ści uczest­ni­ków kur­su, pro­dzie­ka­na ds. kształ­ce­nia Wydzia­łu ppłk. dr. inż. Jaro­sła­wa Zelkow­skie­go, przed­sta­wi­cie­la Woje­wódz­kie­go Szta­bu Woj­sko­we­go kpt. Bar­to­sza Tat­czy­na oraz wykła­dow­ców i instruk­to­rów, zastęp­ca dzie­ka­na mjr dr Bar­tosz Kozic­ki doko­nał uro­czy­ste­go otwar­cia pro­gra­mu.

Pod­czas spo­tka­nia swo­imi doświad­cze­nia­mi podzie­li­li się absol­wen­ci pierw­szej edy­cji Legii Aka­de­mic­kiej – kpr. rez. inż. Seba­stian Bie­niek oraz kpr. Jakub Cele­jew­ski. Z kwe­stia­mi praw­ny­mi i orga­ni­za­cyj­ny­mi szko­le­nia teo­re­tycz­ne­go oraz prak­tycz­ne­go (reali­zo­wa­ne­go w for­mie ćwi­czeń w jed­nost­kach woj­sko­wych) zapo­znał uczest­ni­ków przed­sta­wi­ciel Woje­wódz­kie­go Szta­bu Woj­sko­we­go. W dal­szej czę­ści zapre­zen­to­wa­no sprzęt woj­sko­wy w Par­ku Tech­ni­ki Woj­sko­wej WAT. Następ­nie pre­zes Pol­skie­go Związ­ku Instruk­to­rów i Tre­ne­rów For­ma­cji Ochron­nych Ryszard Król prze­pro­wa­dził szko­le­nie z ele­men­tów bro­nio­znaw­sta i metod wal­ki w bli­skim kon­tak­cie z wyko­rzy­sta­niem bro­ni. Słu­cha­cze uczest­ni­czy­li rów­nież w szko­le­niu z goto­wo­ści bojo­wej i mobi­li­za­cyj­nej SZ RP prze­pro­wa­dzo­nym przez dr Syl­wię Woj­na­row­ską-Szpu­chę. Mogli też spraw­dzić swo­je umie­jęt­no­ści w Labo­ra­to­rium Mul­ti­me­dial­ne­go Sys­te­mu Tre­nin­gu Strze­lec­kie­go TL Wisła, któ­re­go opie­ku­nem jest mgr Mał­go­rza­ta Dąbrow­ska-Świ­der.

Część prak­tycz­na pro­gra­mu reali­zo­wa­na jest w dwóch modu­łach: pod­sta­wo­wym i pod­ofi­cer­skim. Obej­mu­ją one po 30 godzin zajęć wykła­do­wych oraz 20 godzin w opar­ciu o plat­for­mę e‑learning. W ramach szko­le­nia prze­wi­dzia­no takie przed­mio­ty jak: tak­ty­ka, szko­le­nie strze­lec­kie,  kształ­ce­nie oby­wa­tel­skie, pro­fi­lak­ty­ka i dys­cy­pli­na woj­sko­wa, regu­la­mi­ny, szko­le­nie medycz­ne, tere­no­znaw­stwo, łącz­ność, szko­le­nie inży­nie­ryj­no-saper­skie, powszech­na obro­na prze­ciw­lot­ni­cza, obro­na przed bro­nią maso­we­go raże­nia, ochro­na obiek­tów woj­sko­wych czy przy­wódz­two woj­sko­we. Zaję­cia reali­zo­wa­ne są przez kadrę dydak­tycz­ną Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia, Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki, Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii, Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji oraz Stu­dium Szko­le­nia Woj­sko­we­go, a tak­że przy wspar­ciu przed­sta­wi­cie­li Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej.

Zaję­cia w WAT zakoń­czą się wysta­wie­niem cer­ty­fi­ka­tów potwier­dza­ją­cych teo­re­tycz­ne przy­go­to­wa­nie uczest­ni­ków pro­gra­mu. Zaświad­cze­nia te umoż­li­wią stu­den­tom udział w zaję­ciach szko­le­nia prak­tycz­ne­go. Bar­dzo dużą rolę w pro­gra­mie odgry­wa zabez­pie­cze­nie przed­się­wzię­cia przez woje­wódz­kie szta­by woj­sko­we. Uczest­ni­cy szko­le­nia muszą przejść pro­ce­du­rę zwią­za­ną z reje­stra­cją, w ramach posia­da­nych kwa­li­fi­ka­cji woj­sko­wych, aby mogli potem tra­fić do jed­no­stek linio­wych. WAT ści­śle współ­pra­cu­je w tym zakre­sie z woje­wódz­kim szta­bem woj­sko­wym w War­sza­wie.

Mał­go­rza­ta Grze­lak
fot. Seba­stian Bie­niek