Strona główna » Aktualności » Kontynuacja współpracy z Military Technical Academy z Wietnamu

Kontynuacja współpracy z Military Technical Academy z Wietnamu

We wto­rek 18 czerw­ca Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną ponow­nie odwie­dzi­li przed­sta­wi­cie­le Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my, wiet­nam­skie­go odpo­wied­ni­ka WAT. Wizy­ta dele­ga­cji MTA, na cze­le z gen. bro­ni Nguy­en Cong Dinh, doty­czy­ła uzgod­nień kolej­nych eta­pów współ­pra­cy nauko­wo-dydak­tycz­nej z naszą uczel­nią.

Po uro­czy­stym powi­ta­niu gości przez płk. dr. inż. Artu­ra Kró­la, pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych, kie­row­nik Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk przed­sta­wił histo­rię i struk­tu­rę Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oraz naj­waż­niej­sze infor­ma­cje o dzia­łal­no­ści nauko­wo-dydak­tycz­nej uczel­ni. Przed­mio­tem dys­ku­sji pod­czas spo­tka­nia była kon­ty­nu­acja współ­pra­cy w zakre­sie wymia­ny stu­den­tów, a tak­że roz­sze­rze­nie jej o współ­dzia­ła­nie w dzie­dzi­nie roz­wi­ja­nia nowych tech­no­lo­gii i przed­się­wzięć nauko­wo-badaw­czych.

W obsza­rze zain­te­re­so­wań stro­ny wiet­nam­skiej jest orga­ni­za­cja kur­sów dokształ­ca­ją­cych, pro­wa­dzo­nych przez wykła­dow­ców WAT w Wiet­na­mie lub też przy­jazd na szko­le­nie gru­py Wiet­nam­czy­ków do Pol­ski. Przed­sta­wi­cie­li MTA inte­re­su­ją tak­że kur­sy doty­czą­ce symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych oraz zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem pań­stwa pro­wa­dzo­ne w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

W Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my reali­zo­wa­ne są pro­jek­ty badaw­cze powią­za­ne z zagad­nie­nia­mi, któ­ry­mi zaj­mu­je się Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki WAT. Pod­czas spo­tka­nia płk dr hab. inż. Krzysz­tof Kop­czyń­ski, dyrek­tor Insty­tu­tu, któ­ry w ubie­głym mie­sią­cu odwie­dził wiet­nam­ską Aka­de­mię, pod­kre­ślił, że bada­nia pro­wa­dzo­ne w obu uczel­niach są zbież­ne i w przy­pad­ku współ­pra­cy mogą pro­wa­dzić do zado­wa­la­ją­cych rezul­ta­tów. Ponad­to zapro­po­no­wał przy­ję­cie na staż (post-doc) w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki dok­to­ran­ta z MTA.

Spo­tka­nie zakoń­czy­ło wspól­ne zdję­cie oraz doko­na­nie wpi­su w księ­dze pamiąt­ko­wej WAT. Dele­ga­cja z Wiet­na­mu mia­ła rów­nież oka­zję zapo­znać się z dzia­łal­no­ścią dydak­tycz­ną oraz pra­ca­mi nauko­wo-badaw­czy­mi pro­wa­dzo­ny­mi w labo­ra­to­riach Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki oraz Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki.

Po zakoń­cze­niu wizy­ty w WAT, dele­ga­cja wraz z przed­sta­wi­cie­la­mi Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki uda­ła się na spo­tka­nie do PCO SA, naj­więk­sze­go pol­skie­go pro­du­cen­ta wyro­bów opto­elek­tro­nicz­nych. Pod­czas spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­la­mi fir­my oma­wia­no współ­pra­cę badaw­czo-wdro­że­nio­wą w zakre­sie sys­te­mów opto­elek­tro­nicz­nych.

Moni­ka Przy­był
fot. Seba­stian Jurek, Moni­ka Przy­był