» » Kontynuacja polsko-bułgarskiej współpracy

Kontynuacja polsko-bułgarskiej współpracy

wpis w: Aktualności | 0

Spo­tka­nia i roz­mo­wy z przed­sta­wi­cie­la­mi uczel­ni woj­sko­wych z całe­go świa­ta to dosko­na­ła oka­zja do zacie­śnia­nia współ­pra­cy nauko­wej i posze­rza­nia ofer­ty zagra­nicz­nych wyjaz­dów pod­cho­rą­żych WAT. 13 wrze­śnia Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną po raz kolej­ny odwie­dzi­li przed­sta­wi­cie­le Vas­sil Levski Natio­nal Mili­ta­ry Uni­ver­si­ty z Buł­ga­rii.

Pod­czas wizy­ty w WAT tę naj­więk­szą buł­gar­ską uczel­nię woj­sko­wą repre­zen­to­wa­li: rek­tor-komen­dant gen. bryg. dr Pla­men Niko­lov Bog­da­nov, pro­rek­tor ds. lot­nic­twa płk Ivay­lo Ata­na­sov Ange­lov oraz wykła­dow­ca języ­ka angiel­skie­go Yavor Tsve­ta­nov Var­ba­nov. Rolę gospo­da­rza Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej peł­nił pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król, a towa­rzy­szy­li mu zastęp­ca dzie­ka­na Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa płk dr inż. Prze­my­sław Kupi­du­ra, kie­row­nik Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk oraz koor­dy­na­tor pro­gra­mu Era­smus + Karol Wilk.

Roz­ma­wia­no o moż­li­wo­ści współ­pra­cy nauko­wej WAT i VLNMU oraz kon­ty­nu­acji wymia­ny stu­den­tów w ramach pro­gra­mu Era­smus+. Pod­su­mo­wa­no rów­nież wza­jem­ne dzia­ła­nia z ostat­nie­go okre­su. W ramach zapo­cząt­ko­wa­nej w ubie­głym roku współ­pra­cy, buł­gar­scy  pod­cho­rą­żo­wie wzię­li udział w mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dach strze­lec­ko-spor­to­wych zor­ga­ni­zo­wa­nych w maju 2018 r. w WAT, pol­scy pod­cho­rą­żo­wie zosta­li zaś zapro­sze­ni do udzia­łu w kon­kur­sie bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych orga­ni­zo­wa­nym przez Wydział Lot­ni­czy VLNMU. Roz­po­czę­ła się tak­że pierw­sza wymia­na stu­den­tów, pię­ciu pod­cho­rą­żych z Vas­sil Levski uczest­ni­czy­ło w lip­cu i sierp­niu w dwu­mie­sięcz­nych prak­ty­kach na Wydzia­le Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa. Nato­miast w buł­gar­skiej uczel­ni na pół­rocz­nej wymia­nie prze­by­wał pod­cho­rą­ży z WML.

War­to wspo­mnieć, że we współ­pra­cę nauko­wą z buł­gar­ską uczel­nią zaan­ga­żo­wa­ni są nauczy­cie­le aka­de­mic­cy Wydzia­łu Logi­sty­ki. WAT jest rów­nież współ­or­ga­ni­za­to­rem corocz­nie odby­wa­ją­ce­go się w Sho­umen Defen­ce Tech­no­lo­gy Forum, któ­re­go współ­prze­wod­ni­czą­cym jest rek­tor-komen­dant WAT. Z moż­li­wo­ści wymia­ny doświad­czeń, jaką daje pro­gram Era­smus+ korzy­sta­ją tak­że lek­to­rzy Stu­dium Języ­ków Obcych WAT.

Wizy­tę buł­gar­skiej dele­ga­cji w WAT zakoń­czy­ło zwie­dza­nie labo­ra­to­riów Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa. W Zakła­dzie Awio­ni­ki i Uzbro­je­nia Lot­ni­cze­go goście zapo­zna­li się z sys­te­ma­mi oraz symu­la­to­ra­mi lotów, nato­miast w Zakła­dzie Aero­dy­na­mi­ki i Ter­mo­dy­na­mi­ki z pra­ca­mi pro­wa­dzo­ny­mi w labo­ra­to­rium badań wła­ści­wo­ści ter­mo­fi­zycz­nych lot­ni­czych mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych i w tune­lu aero­dy­na­micz­nym. Zwie­dzi­li tak­że han­gar lot­ni­czy. Naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem dele­ga­cji cie­szył się wod­ny tunel hydro­dy­na­micz­ny w Labo­ra­to­rium Bada­nia Napę­dów Lot­ni­czych, pozwa­la­ją­cy na wizu­ali­za­ję opły­wu mode­li samo­lo­tów.

Moni­ka Przy­był
fot. Seba­stian Jurek, Moni­ka Przy­był