Strona główna » Aktualności » Konkurs MON na najlepszą pracę z zakresu technologii i inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz systemów autonomicznych

Konkurs MON na najlepszą pracę z zakresu technologii i inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz systemów autonomicznych

Inte­re­su­jesz się inży­nie­rią kosmicz­ną i sate­li­tar­ną lub sys­te­ma­mi auto­no­micz­ny­mi oraz obro­ni­łeś pra­cę zwią­za­ną z tą tema­ty­ką? Weź udział w kon­kur­sie Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej na naj­lep­szą pra­cę z zakre­su tech­no­lo­gii, tech­nik oraz inży­nie­rii kosmicz­nej i sate­li­tar­nej oraz sys­te­mów auto­no­micz­nych.

Kon­kurs zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny w dwóch obsza­rach:

  1. wyko­rzy­sta­nia tech­no­lo­gii, tech­nik i inży­nie­rii kosmicz­nej i sate­li­tar­nej w obsza­rze obser­wa­cji Zie­mi, budo­wy świa­do­mo­ści sytu­acyj­nej w prze­strze­ni kosmicz­nej, tele­ko­mu­ni­ka­cji i nawi­ga­cji sate­li­tar­nej oraz wyno­sze­nia obiek­tów na orbi­ty oko­ło­ziem­skie – w dwóch kate­go­riach na naj­lep­szą pra­cę inży­nier­ską, licen­cjac­ką, magi­ster­ską oraz na naj­lep­szą pra­cę dok­tor­ską.
  2. sys­te­mów auto­no­micz­nych pozwa­la­ją­cych opty­ma­li­zo­wać zaan­ga­żo­wa­nie per­so­ne­lu w nie­bez­piecz­nych warun­kach – w dwóch kate­go­riach na naj­lep­szą pra­cę inży­nier­ską, licen­cjac­ką, magi­ster­ską oraz na naj­lep­szą pra­cę dok­tor­ską.

    Łącz­na pula nagród wyno­si 86 000 zł.

Poprzez ten kon­kurs Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej chce popu­la­ry­zo­wać wie­dzę i inspi­ro­wać śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie do pro­wa­dze­nia badań i poszu­ki­wa­nia inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań. 

Kon­kurs adre­so­wa­ny jest do absol­wen­tów uczel­ni pol­skich, któ­rzy obro­ni­li pra­ce nie wcze­śniej niż 1 paź­dzier­ni­ka 2017 r. Pra­ce muszą być napi­sa­ne w języ­ku pol­skim i moż­na je zgła­szać do 2 paź­dzier­ni­ka 2020 r. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­du­ją się w Regu­la­mi­nie dostęp­nym na stro­nie www​.gov​.pl/​w​e​b​/​o​b​r​o​n​a​-​n​a​r​o​d​o​w​a​/​k​o​n​k​u​r​s​-​k​o​s​m​o​s​-​a​u​t​o​n​o​mia

Zachę­ca­my absol­wen­tów i naukow­ców Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej do udzia­łu w kon­kur­sie.

Źró­dło: mon​.gov​.pl