» » Konkurs MON na najlepszą pracę poświęconą kryptologii, cyberobronie, cyberbezpieczeństwu lub zwalczaniu cyberprzestępczości

Konkurs MON na najlepszą pracę poświęconą kryptologii, cyberobronie, cyberbezpieczeństwu lub zwalczaniu cyberprzestępczości

Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej ogło­si­ło kon­kurs o nagro­dę im. Maria­na Rejew­skie­go. Adre­sa­ta­mi kon­kur­su są absol­wen­ci uczel­ni pol­skich, któ­rzy inte­re­su­ją się kryp­to­lo­gią, cybe­ro­bro­ną, cyber­bez­pie­czeń­stwem lub zwal­cza­niem cyber­prze­stęp­czo­ści i któ­rzy obro­ni­li pra­ce zwią­za­ne z tą tema­ty­ką.

Kon­kurs zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny w dwóch kate­go­riach:

  1. na naj­lep­szą pra­cę inży­nier­ską, licen­cjac­ką i magi­ster­ską
  2. na naj­lep­szą roz­pra­wę dok­tor­ską

Celem kon­kur­su orga­ni­zo­wa­ne­go przez MON jest popu­la­ry­zo­wa­nie wie­dzy, pobu­dza­nie zain­te­re­so­wań i inspi­ro­wa­nie śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie do pro­wa­dze­nia badań i poszu­ki­wa­nia inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań. Do udzia­łu w kon­kur­sie MON zapra­sza absol­wen­tów, któ­rzy obro­ni­li swo­je pra­ce nie wcze­śniej niż 1 paź­dzier­ni­ka 2016 r. Pra­ce muszą być napi­sa­ne w języ­ku pol­skim i doty­czyć kryp­to­lo­gii, cybe­ro­bro­ny, cyber­bez­pie­czeń­stwa lub zwal­cza­nia cyber­prze­stęp­czo­ści.

Łącz­na pula nagród wyno­si 39.000 zł.

Autor pra­cy może doko­nać zgło­sze­nia do dnia 25 wrze­śnia 2019 r. w for­mie papie­ro­wej lub elek­tro­nicz­nej. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­du­ją się w Regu­la­mi­nie dostęp­nym na stro­nie www​.cyber​.mil​.pl

źró­dło: mon​.gov​.pl