» » Konferencja MON na temat cyberbezpieczeństwa – transmisja on-line

Konferencja MON na temat cyberbezpieczeństwa – transmisja on-line

wpis w: Aktualności | 0

Już dziś o godz. 13.00 w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod­czas kon­fe­ren­cji pt. „Cyber​.mil​.pl – Inte­gra­cja i roz­wój sys­te­mu cyber­bez­pie­czeń­stwa resor­tu obro­ny naro­do­wej” Mariusz Błasz­czak, mini­ster obro­ny naro­do­wej przed­sta­wi kon­cep­cję budo­wy wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni oraz pakiet dzia­łań zwią­za­nych z roz­wo­jem zdol­no­ści resor­tu obro­ny naro­do­wej w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia trans­mi­sji. Od godz. 13.00 na kana­le YouTu­be Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej będzie moż­na obej­rzeć m. in. deba­tę eks­per­tów na temat sys­te­mu cyber­bez­pie­czeń­stwa resor­tu obro­ny naro­do­wej oraz na temat cyber­prze­strze­ni jako V dome­nie ope­ra­cyj­nej.

Pod­czas kon­fe­ren­cji przed­sta­wio­ny zosta­nie tak­że peł­no­moc­nik do spraw utwo­rze­nia wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni.

W ubie­głym roku, na pole­ce­nie mini­stra Mariu­sza Błasz­cza­ka, pra­co­wał powo­ła­ny w Mini­ster­stwie zespół, któ­re­go zada­niem była ana­li­za dzia­łań reali­zo­wa­nych przez róż­ne insty­tu­cje resor­tu obro­ny naro­do­wej zwią­za­nych z infor­ma­ty­ką, tele­in­for­ma­ty­ką i cyber­bez­pie­czeń­stwem. Celem pra­cy zespo­łu było wypra­co­wa­nie reko­men­da­cji doty­czą­cej wzmoc­nie­nia poten­cja­łu i uspraw­nie­nia pro­ce­sów w tych obsza­rach. Rów­no­le­gle pro­wa­dzo­no pogłę­bio­ne audy­ty bez­pie­czeń­stwa tele­in­for­ma­tycz­ne­go i testy.