» » Konferencja kanclerzy i kwestorów

Konferencja kanclerzy i kwestorów

 

W dniach od 12 do 14 paź­dzier­ni­ka br. w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­wa­ła się Kon­fe­ren­cja Kanc­le­rzy i Kwe­sto­rów Pol­skich Uczel­ni Tech­nicz­nych. Kon­fe­ren­cje takie orga­ni­zo­wa­ne są cyklicz­nie. W tym roku po raz pierw­szy Aka­de­mia gości­ła zacne gro­no kanc­le­rzy i kwe­sto­rów, repre­zen­tu­ją­cych 20 uczel­ni poli­tech­nicz­nych z Pol­ski.

Hono­ro­wy patro­nat nad wyda­rze­niem obję­li: rek­tor Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej  prof. Tade­usz Więc­kow­ski – prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Rek­to­rów Pol­skich Uczel­ni Tech­nicz­nych (KRUPT) oraz rek­tor WAT gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk.

Zło­że­nie wią­zan­ki kwia­tów pod pomni­kiem gen. Flo­ria­na Grab­czyń­skie­go poprze­dzi­ło inau­gu­ra­cję spo­tka­nia w Sali Sena­tu WAT, w któ­rej uczest­ni­czy­li m.in: prze­wod­ni­czą­cy Kon­wen­tu Kanc­le­rzy i Kwe­sto­rów KRUPT – dr inż. Jaro­sław Jani­szew­ski, kanc­lerz WAT – Jan Klejsz­mit, dyrek­tor gene­ral­ny Agen­cji Szko­le­nia i Pro­mo­cji Kadr – szef Zespo­łu ds. Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go – dr Woj­ciech Grze­lec­ki, kwe­stor WAT – Janusz Guzek.

Gospo­darz spo­tka­nia kanc­lerz Jan Klejsz­mit powi­tał zapro­szo­nych gości:” Ser­decz­nie witam w skrom­nych, żoł­nier­skich pro­gach Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Dzię­ki decy­zji Rady Star­szych jeste­śmy gospo­da­rzem i współ­or­ga­ni­za­to­rem Kon­fe­ren­cji Kanc­le­rzy i Kwe­sto­rów Pol­skich Uczel­ni Tech­nicz­nych. To dla naszej uczel­ni wiel­ki zaszczyt./…/ Życzę owoc­nych obrad, sko­rzy­sta­nia z zajęć kul­tu­ral­nych i poznaw­czych. Kon­fe­ren­cję uwa­żam za otwar­tą”. W dal­szej czę­ści Kanc­lerz zapo­znał uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji z dzie­ja­mi Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, przed­sta­wia­jąc pre­zen­ta­cję od począt­ków jej dzia­łal­no­ści w roku 1951 aż po dzień dzi­siej­szy.

Do gości zwró­cił się rów­nież JM rek­tor WAT. „ Witam jako gospo­darz tego miej­sca. /…/ WAT jest uczel­nią nie­ty­po­wą, cywil­no-woj­sko­wą,  ponad  trzy­krot­nie mniej­szą od Poli­tech­ni­ki Wrocławskiej./…/O WAT moż­na mówić wie­le. W tym roku obcho­dzi­li­śmy 250. lecie powsta­nia Szko­ły Rycer­skiej, pro­to­pla­sty szkol­nic­twa wojskowego./…/ Cie­szę się, że może­my pań­stwa gościć. Życzę uda­nych obrad” – powie­dział gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk.

W imie­niu wszyst­kich kanc­le­rzy i kwe­sto­rów głos zabrał prof. Tade­usz Więc­kow­ski. W swo­im wystą­pie­niu podzię­ko­wał wła­dzom Aka­de­mii za zaproszenie.”/…/Od same­go począt­ku widać spraw­ność orga­ni­za­cyj­ną, cha­rak­te­ry­stycz­ną dla armii./…/ Dla uczel­ni tech­nicz­nych te spo­tka­nia są bar­dzo waż­ne. Cho­dzi o zbu­do­wa­nie śro­do­wi­ska jed­no­ści uczel­ni tech­nicz­nych. Z tego wzglę­du wymia­na infor­ma­cji na pozio­mie kanc­le­rzy i kwe­sto­rów, na pozio­mie ope­ra­cyj­nym jest nie­zwy­kle cen­na. Mamy prze­cież ponad 110 uczel­ni tech­nicz­nych, w tym ponad 20 uczel­ni – człon­ków KRUPT. /…/ Świat idzie w kie­run­ku indu­stria­li­za­cji i inży­nie­ro­wie będą potrzebni./…/ To, że się pań­stwo spo­ty­ka­cie, że wypra­co­wu­je­cie uzgod­nie­nia, jest rze­czą wiel­kiej wagi. W jed­no­ści uczel­ni tech­nicz­nych jest wiel­ka siła. Życzę uda­nych obrad, suk­ce­sów, bo wyzwań przed nami jest co nie­mia­ra”.

Wykład inau­gu­ra­cyj­ny nt. „Wybra­nych aspek­tów teo­rii i prak­ty­ki sztu­ki wojen­nej w aktu­al­nych uwa­run­ko­wa­niach”, popro­wa­dził dzie­kan Wydzia­łu Logi­sty­ki WAT dr hab. Julian Maj, prof. WAT.

Obra­dy kon­fe­ren­cyj­ne w dru­gim dniu roz­po­czę­ło zwie­dza­nie Sali Tra­dy­cji WAT, w któ­rej o histo­rii uczel­ni opo­wia­dał kpt. Paweł Jęcek. Wizy­tę uwiecz­nio­no wpi­sem do Księ­gi Pamiąt­ko­wej.

Mery­to­rycz­ną część obrad zapo­cząt­ko­wa­ło wystą­pie­nie Marii Bra­nec­kiej – zastęp­cy rzecz­ni­ka dys­cy­pli­ny finan­sów publicz­nych wła­ści­we­go w spra­wach Mię­dzy­re­sor­to­wej Komi­sji Orze­ka­ją­cej przy mini­strze finan­sów – na temat: „Rola kanc­le­rza i kwe­sto­ra w zarzą­dza­niu uczel­nią tech­nicz­ną – aspek­ty prak­tycz­ne”. Obra­dy toczy­ły się dwu­to­ro­wo: panel kanc­le­rzy mode­ro­wał kanc­lerz Jan Klejsz­mit, mode­ra­to­rem pane­lu kwe­sto­rów – był kwe­stor Janusz Guzek. W trak­cie dys­ku­sji poru­sza­no istot­ne dla funk­cjo­no­wa­nia szkół wyż­szych spra­wy orga­ni­za­cyj­ne i eko­no­micz­ne. Wie­le uwa­gi poświę­co­no potrze­bom zmian w obo­wią­zu­ją­cych aktu­al­nie pro­ce­du­rach dot. zarzą­dza­nia uczel­nia­mi.

Dru­gi dzień ofi­cjal­nych obrad zakoń­czył się zwie­dza­niem bazy dydak­tycz­no- nauko­wej Aka­de­mii.

Pod­su­mo­wa­nie zjaz­du i wrę­cze­nie sto­sow­nych cer­ty­fi­ka­tów jego uczest­ni­kom w dniu 14 paź­dzier­ni­ka br. było akcen­tem koń­czą­cym trzy­dnio­wą kon­fe­ren­cję.

***

W ramach pro­gra­mu towa­rzy­szą­ce­go uczest­ni­cy spo­tka­nia zwie­dzi­li Bel­we­der i Salę Tra­dy­cji Gar­ni­zo­nu m.st. War­sza­wy a tak­że zło­ży­li wie­niec przed Gro­bem Nie­zna­ne­go Żoł­nie­rza, doko­nu­jąc wpi­su do Księ­gi Pamiąt­ko­wej.

Gra­ży­na Pal­czak

foto: Elż­bie­ta Dąbrow­ska

       Grze­gorz Rosiń­ski