Strona główna » Aktualności » Konferencja dotycząca formacji policyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa

Konferencja dotycząca formacji policyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa

Bli­sko 180 osób uczest­ni­czy­ło w XII Ogól­no­pol­skiej Dok­to­ranc­ko-Stu­denc­kiej Kon­fe­ren­cji Nauko­wej pt. „For­ma­cje poli­cyj­ne w sys­te­mie bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­ne­go pań­stwa”, któ­ra odby­ła się 9 stycz­nia w Biblio­te­ce Głów­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Kon­fe­ren­cja zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na przez Koło Nauko­we Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go i Insty­tut Bez­pie­czeń­stwa i Obron­no­ści Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia WAT. W spo­tka­niu wzię­li udział pra­cow­ni­cy nauko­wi, dok­to­ran­ci i stu­den­ci z 13 ośrod­ków nauko­wych z całe­go kra­ju, m.in. z Wyż­szej Szko­ły Poli­cji w Szczyt­nie, Komen­dy Sto­łecz­nej Poli­cji, Cen­trum Szko­le­nia Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej w Miń­sku Mazo­wiec­kim, Służ­by Kontr­wy­wia­du Woj­sko­we­go, Agen­cji Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­ne­go, Agen­cji Wywia­du, Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej w War­sza­wie, Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych we Wro­cła­wiu oraz z Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej w Gdy­ni.

Pod­czas kon­fe­ren­cji zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne zagad­nie­nia zwią­za­ne z for­ma­cja­mi poli­cyj­ny­mi, zarów­no w zakre­sie służb pol­skich i zagra­nicz­nych, jak rów­nież for­ma­cji dzia­ła­ją­cych na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Pre­le­gen­ci przed­sta­wi­li aktu­al­ny stan badań doty­czą­cy kwe­stii bez­pie­czeń­stwa. Bada­nia prze­pro­wa­dzo­no w śro­do­wi­sku stu­denc­kim i dok­to­ranc­kim pol­skich ośrod­ków nauko­wych.

Kon­fe­ren­cję otwo­rzy­li: pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska, pro­dzie­kan ds. nauko­wych Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia WAT prof. dr hab. Bogu­sław Jagu­siak oraz  kie­row­nik Zakła­du Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa dr hab. Jerzy Zalew­ski. Refe­rat otwie­ra­ją­cy pt. „Poli­cja Pań­stwo­wa w II RP” wygło­sił dr hab. Adam Osta­nek. Następ­nie odby­ły się trzy pane­le poświę­co­ne kwe­stii bez­pie­czeń­stwa: „Bez­pie­czeń­stwo wewnętrz­ne – wie­lość defi­ni­cji”, „Poli­cje i żan­dar­me­rie w uję­ciu naro­do­wym i mię­dzy­na­ro­do­wym” oraz „Stra­że gra­nicz­ne oraz pozo­sta­łe for­ma­cje”.

W kon­kur­sie na naj­lep­szy refe­rat Komi­tet Nauko­wy kon­fe­ren­cji wyróż­nił II miej­scem mgr. Grze­go­rza Mąko­sę, dok­to­ran­ta Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej za pra­cę pt. „Poli­cja w sys­te­mie cyber­bez­pie­czeń­stwa RP”. I miej­sce otrzy­ma­ła mgr Joan­na Zych, dok­to­rant­ka Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej za pra­cę, pt. „Poli­cja Gra­nicz­na (Magav) w izra­el­skim sys­te­mie bez­pie­czeń­stwa”, a III miej­sce – dr Paweł Olbrycht, adiunkt w Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych za pra­cę pt. „Zwal­cza­nie prze­stęp­czo­ści oby­wa­te­li Ukra­iny na obsza­rze Dol­ne­go Ślą­ska w świe­tle badań wła­snych”.

Kon­fe­ren­cja zakoń­czy­ła się oży­wio­ną dys­ku­sją doty­czą­cą tema­ty­ki obrad. Uczest­ni­cy pod­kre­śla­li wyso­ki poziom orga­ni­za­cyj­ny i mery­to­rycz­ny kon­fe­ren­cji oraz zgło­si­li chęć udzia­łu w kolej­nych wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych przez Koło Nauko­we Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go WAT. Refe­ra­ty pre­zen­to­wa­ne na kon­fe­ren­cji zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w recen­zo­wa­nej mono­gra­fii nauko­wej pod redak­cją opie­ku­na Koła Nauko­we­go Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go WAT.  

Łukasz Komi­nek
fot. Grze­gorz Rosiń­ski