» » Konferencja C3GRAF-2015

Konferencja C3GRAF-2015

w dniu 28 paź­dzier­ni­ka 2015 R. w Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­nym Woj­ska Pol­skie­go  w War­sza­wie Inspek­to­rat Imple­men­ta­cji Inno­wa­cyj­nych Tech­no­lo­gii Obron­nych oraz Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na  orga­ni­zu­ją kon­fe­ren­cję nauko­wą nt. „Moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia kom­po­zy­tów gra­fe­no­wych w Siłach Zbroj­nych RP – C3GRAF-2015″. Celem kon­fe­ren­cji jest pre­zen­ta­cja osią­gnięć w zakre­sie zasto­so­wa­nia gra­fe­nu do celów mili­tar­nych.

Patro­nat hono­ro­wy obję­li: wice­pre­mier, mini­ster obro­ny naro­do­wej Tomasz Sie­mio­niak; wice­pre­mier, mini­ster gospo­dar­ki Janusz Pie­cho­ciń­ski; mini­ster nauki i szkol­nic­twa wyż­sze­go Lena Kolar­ska-Bobiń­ska oraz pre­zes zarzą­du PGZ SA Woj­ciech Dąbrow­ski.

Ser­decz­nie zapra­sza­my zain­te­re­so­wa­nych.

Reje­stra­cja: Dział Nauki, tel.:261 83 96 79