» » Komunikat WAT w sprawie potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem

Komunikat WAT w sprawie potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem

W związ­ku z potwier­dze­niem zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem stu­dent­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, wszy­scy pod­cho­rą­żo­wie zamiesz­ku­ją­cy Aka­de­mik Woj­sko­wy nr 3 pozo­sta­ją obję­ci kwa­ran­tan­ną do 5 kwiet­nia br. Pacjent­ka jest hospi­ta­li­zo­wa­na i czu­je się dobrze.

Kwa­ran­tan­na zosta­ła wpro­wa­dzo­na 22 mar­ca br. po wystą­pie­niu podej­rze­nia o zaka­że­nie koro­na­wi­ru­sem.  W aka­de­mi­ku prze­by­wa 361 pod­cho­rą­żych i 4 żoł­nie­rzy zawo­do­wych. Zgod­nie z zale­ce­nia­mi Woj­sko­we­go Inspek­to­ra­tu Sani­tar­ne­go pod­cho­rą­żo­wie prze­by­wa­ją w swo­ich poko­jach i nie mogą ich opusz­czać do odwo­ła­nia. Prze­strze­ga­ne są wszyst­kie zale­ca­ne środ­ki ostroż­no­ści i bez­pie­czeń­stwa. Posił­ki dostar­cza­ne są zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi pro­ce­du­ra­mi. Uczel­nia zabez­pie­cza pod­cho­rą­żym wszel­kie rze­czy nie­zbęd­ne do nor­mal­ne­go funk­cjo­no­wa­nia i kształ­ce­nia zdal­ne­go oraz mate­ria­ły pozwa­la­ją­ce na wypeł­nie­nie cza­su wol­ne­go.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na pozo­sta­je pod nad­zo­rem medycz­no-sani­tar­nym Woj­sko­we­go Ośrod­ka Medy­cy­ny Pre­wen­cyj­nej w Modli­nie.