» » Komunikat w sprawie odwołania wykładów i zajęć

Komunikat w sprawie odwołania wykładów i zajęć

W związ­ku z roz­prze­strze­nia­niem się koro­na­wi­ru­sa i decy­zją Pre­ze­sa Rady Mini­strów RP Mate­usza Mora­wiec­kie­go o zamknię­ciu wszyst­kich pla­có­wek oświa­to­wych i szkół wyż­szych, infor­mu­je­my, że od 12 do 25 mar­ca 2020 r. wykła­dy i zaję­cia dla stu­den­tów, dok­to­ran­tów i słu­cha­czy cywil­nych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­ją odwo­ła­ne.

W sto­sun­ku do stu­den­tów woj­sko­wych, decy­zja zosta­nie pod­ję­ta jutro 12 mar­ca, po uka­za­niu się roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej w tej spra­wie, o czym poin­for­mu­je­my.