» » Komunikat w sprawie funkcjonowania WAT od 16 marca

Komunikat w sprawie funkcjonowania WAT od 16 marca

W związ­ku z ogło­szo­nym 13 mar­ca 2020 r. sta­nem zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go w Pol­sce, wła­dze Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wpro­wa­dzi­ły nastę­pu­ją­ce zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia Aka­de­mii:

  • w celu ogra­ni­cze­nia bez­po­śred­nich kon­tak­tów, spra­wy na tere­nie uczel­ni nale­ży zała­twiać za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub tele­fo­nicz­nie. Kon­takt bez­po­śred­ni jest uza­sad­nio­ny tyl­ko w przy­pad­ku spraw o naj­wyż­szej wadze i tych, któ­re tego bez­względ­nie wyma­ga­ją;
  • dzia­łal­ność gastro­no­micz­na Cen­trum Szko­le­nio­wo-Kon­fe­ren­cyj­ne­go WAT zosta­ła zawie­szo­na do odwo­ła­nia (bufet w bud. 100 będzie nie­czyn­ny od 17 mar­ca br.);
  • ogra­ni­czo­ne zosta­ły wej­ścia na tere­nie obsza­ru chro­nio­ne­go WAT. Czyn­ne są tyl­ko 3 wej­ścia: (bra­my od ul. Radio­wej i od ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go oraz wej­ście głów­ne w budyn­ku nr 100);
  • zamknię­ta jest Biblio­te­ka Głów­na WAT. Użyt­kow­ni­cy posia­da­ją­cy aktyw­ne kon­to biblio­tecz­ne mogą korzy­stać bez ogra­ni­czeń z e‑źródła www.bg.wat.edu.pl/e‑zrodla/lista-e-zrodel;
  • zamknię­te jest Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT. Dostęp­ne są tyl­ko obiek­ty zewnętrz­ne;
  • ogra­ni­czo­no obieg pie­nięż­ny. Wypła­ty gotów­ko­we wyna­gro­dzeń i dodat­ko­wych świad­czeń będą wypła­ca­ne na wska­za­ny przez pra­cow­ni­ka w Kwe­stu­rze WAT rachu­nek ban­ko­wy;
  • kształ­ce­nie zdal­ne odby­wa się z wyko­rzy­sta­niem udo­stęp­nio­nych pra­cow­ni­kom i stu­den­tom narzę­dzi e‑learningowych.

O wszel­kich zmia­nach będzie­my infor­mo­wać na stro­nie inter­ne­to­wej WAT oraz za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej.