Strona główna » Aktualności » Komunikat Rektora-Komendanta WAT dotyczący organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Komunikat Rektora-Komendanta WAT dotyczący organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Publi­ku­je­my komu­ni­kat Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT z dnia 9 czerw­ca 2021 r. doty­czą­cy orga­ni­za­cji kształ­ce­nia w roku aka­de­mic­kim 2021/2022 w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Sza­now­ni Pań­stwo,

po kon­sul­ta­cjach z kie­row­ni­ka­mi jed­no­stek dydak­tycz­nych WAT oraz bio­rąc pod uwa­gę bar­dzo waż­ne gło­sy dok­to­ran­tów i stu­den­tów, kie­row­nic­two WAT pod­ję­ło decy­zję o roz­po­czę­ciu przy­go­to­wań do pro­wa­dze­nia kształ­ce­nia w roku aka­de­mic­kim 2021/2022 w try­bie sta­cjo­nar­nym. Na pod­sta­wie pro­gnoz oraz zebra­nych danych, ini­cju­je­my dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do pro­wa­dze­nia zajęć na stu­diach wyż­szych, pody­plo­mo­wych, kur­sach oraz zajęć w Szko­le Dok­tor­skiej w try­bie sta­cjo­nar­nym i z nadzie­ją zaczy­na­my pla­no­wa­nie seme­stru zimo­we­go roku aka­de­mic­kie­go 2021/2022 w murach Aka­de­mii. Reali­za­cja powzię­te­go pla­nu będzie jed­nak uza­leż­nio­na od roz­wo­ju sytu­acji epi­de­micz­nej oraz obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa, w szcze­gól­no­ści ure­gu­lo­wań zwią­za­nych ze zwal­cza­niem epi­de­mii oraz obo­wią­zu­ją­cym bez­pie­czeń­stwem sani­tar­nym.

Kształ­ce­nie reali­zo­wa­ne w opar­ciu o elek­tro­nicz­ne plat­for­my komu­ni­ka­cji skut­ku­je tym, że więk­szość nasze­go cza­su od ponad roku spę­dza­my przed kom­pu­te­ra­mi. Wie­my, że nie­któ­re efek­ty ucze­nia są trud­ne do osią­gnię­cia w try­bie zdal­nym, a zdal­ny pro­ces wery­fi­ka­cji osią­ga­nia tych efek­tów na ogół nie jest opty­mal­nym roz­wią­za­niem. Pra­wie zamar­ły, tak nie­zbęd­ne dla wła­ści­we­go funk­cjo­no­wa­nia naszej Uczel­ni, ele­men­ty takie jak: życie aka­de­mic­kie, roz­wój samo­rząd­no­ści stu­denc­kiej i dok­to­ranc­kiej, czy też dzia­łal­ność kół nauko­wych. Tego­rocz­ni absol­wen­ci stu­diów magi­ster­skich pra­wie całe swo­je stu­dia odby­li w sys­te­mie hybry­do­wym. Pierw­szy rocz­nik naszych naj­młod­szych stu­den­tów, przy­ję­tych na stu­dia jesie­nią 2020 roku, prak­tycz­nie nie miał oka­zji poznać infra­struk­tu­ry naszej Uczel­ni, kadry dydak­tycz­nej oraz kole­ża­nek i kole­gów z rocz­ni­ka.

Z uwa­gą odno­to­wu­je­my i ana­li­zu­je­my wyni­ki prze­pro­wa­dza­nych w ostat­nim okre­sie son­da­ży i badań ankie­to­wych, potwier­dza­ją­cych chęć i wolę powro­tu naszej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej do kształ­ce­nia w murach Uczel­ni. Oczy­wi­ście war­te zacho­wa­nia są wypra­co­wa­ne i spraw­dzo­ne inno­wa­cje dydak­tycz­ne, jakie przy­nio­sło kształ­ce­nie w try­bie zdal­nym. Świa­do­mi tych osią­gnięć ostat­nie­go roku, będzie­my dążyć do ich wyko­rzy­sta­nia i roz­wi­ja­nia, aby dosko­na­lić jakość pro­ce­su dydak­tycz­ne­go w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Uwzględ­nia­jąc pro­gno­zy doty­czą­ce sytu­acji epi­de­micz­nej, opi­nie pra­cow­ni­ków, dok­to­ran­tów i stu­den­tów, a tak­że dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne przez inne uczel­nie, wyra­ża­my prze­ko­na­nie, że w roku aka­de­mic­kim 2021/2022 powró­ci­my w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej do kształ­ce­nia w try­bie sta­cjo­nar­nym. Tym bar­dziej, że zde­cy­do­wa­na więk­szość naszej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej, w tym żoł­nie­rze, kadra, dok­to­ran­ci i stu­den­ci, maso­wo wzię­ła udział w akcji szcze­pień, a kolej­ne oso­by nadal dekla­ru­ją zamiar przy­stą­pie­nia do nich. Napa­wa nas to opty­mi­zmem i pozwa­la z nadzie­ją patrzeć w przy­szłość.

Rek­tor-Komen­dant
Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej
płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak