» » Komunikat z przeprowadzonych Mistrzostw Garnizonu Warszawa w badmintonie

Komunikat z przeprowadzonych Mistrzostw Garnizonu Warszawa w badmintonie

wpis w: Aktualności | 0

Zgod­nie z usta­lo­nym Pla­nem-Kalen­da­rzem Mistrzostw Gar­ni­zo­nu War­sza­wa, w ramach współ­za­wod­nic­twa spor­to­we­go insty­tu­cji i jed­no­stek woj­sko­wych dys­lo­ko­wa­nych w Gar­ni­zo­nie War­sza­wa na rok 2015 w dniach 23 – 24.11.2015 na obiek­cie spor­to­wym JW. 2420 w War­sza­wie przy ul.29 listo­pa­da 1 zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne zawo­dy w bad­min­to­nie. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li:

 1. sierż.pchor.Katarzyna Piskor­ska
 2. szer.pchor.Mariusz Biń­kow­ski
 3. Zdzi­sław Idzia­szek WMT
 4. Dariusz Klu­czyk WCY
 5. Mariusz Jad­czak SWF

Nasi repre­zen­tan­ci zaję­li nastę­pu­ją­ce miej­sca:

 • 1 miej­sce w kate­go­rii kobiet sierż. pchor. Kata­rzy­na Piskor­ska
 • 1 miej­sce w kate­go­rii zawod­ni­ków powy­żej 50 lat Dariusz Klu­czyk
 • 1 miej­sce w kate­go­rii mikst sierż. pchor. Kata­rzy­na Piskor­ska, szer. pchor. Mariusz Biń­kow­ski
 • 2 miej­sce w kate­go­rii zawod­ni­ków do 35 lat szer. pchor. Mariusz Biń­kow­ski
 • 2 miej­sce w kate­go­rii debel męski Zdzi­sław Idzia­szek, Dariusz Klu­czyk
 • 6 miej­sce w kate­go­rii zawod­ni­ków 36 lat-50 lat Mariusz Jad­czak

W kla­sy­fi­ka­cji zespo­ło­wej zawod­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Woj­sko­wej podob­nie jak w poprzed­nich latach 2013, 2014 zdo­by­li I miej­sce w Mistrzo­stwach Gar­ni­zo­nu War­sza­wa. Za przy­go­to­wa­nie zwy­cię­skiej dru­ży­ny odpo­wie­dzial­ny był mgr Wal­de­mar Lachow­ski.