Strona główna » Aktualności » Komunikat Prorektora ds. kształcenia dla studentów WAT

Komunikat Prorektora ds. kształcenia dla studentów WAT

Zarzą­dze­nie Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 43/RKR/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia Uczel­ni oraz przed­się­wzięć mają­cych na celu zapo­bie­ga­nie i moni­to­ro­wa­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa SARS-CoV‑2