Strona główna » Aktualności » Komunikat MON: Zachowajmy w pamięci

Komunikat MON: Zachowajmy w pamięci

Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej ogło­si­ło kolej­ną edy­cję kon­kur­su „Zacho­waj­my w pamię­ci”. Kon­kurs zwią­za­ny jest z upo­wszech­nia­niem tra­dy­cji naro­do­wych, pie­lę­gno­wa­niem pol­sko­ści oraz roz­wo­jem świa­do­mo­ści naro­do­wej, oby­wa­tel­skiej i kul­tu­ro­wej. Kon­kurs adre­so­wa­ny jest do orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych.

Celem kon­kur­su jest upo­wszech­nia­nie, zwłasz­cza wśród mło­de­go poko­le­nia Pola­ków, wie­dzy na temat roli i zna­cze­nia obiek­tów mili­tar­nych w histo­rii orę­ża pol­skie­go, w tym Twier­dzy Dęblin, Twier­dzy Gru­dziądz, Twier­dzy Oso­wiec, Twier­dzy Toruń, Twier­dzy Zamość oraz obiek­tów histo­rycz­nych w Suwał­kach.  Jed­nym z obiek­tów, któ­re­go doty­czy kon­kurs jest Fort III Pomie­chó­wek, któ­rym opie­ku­ją się żoł­nie­rze Woj­ska Pol­skie­go. 

Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej prze­zna­czy­ło na reali­za­cję zadań kon­kur­so­wych kwo­tę w wyso­ko­ści do 750 000 zło­tych. Ofer­ty nale­ży skła­dać w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 5 mar­ca 2021 roku. Zada­nia kon­kur­so­we mogą być reali­zo­wa­ne od 10 kwiet­nia do  31 grud­nia br.

Kon­kurs ma tak­że na celu upa­mięt­nić boha­te­rów wal­czą­cych w obro­nie Pol­ski oraz ofiar tota­li­ta­ry­zmów, a tak­że popu­la­ry­zo­wać wyko­rzy­sta­nie zabyt­ków mili­tar­nych do tury­sty­ki histo­rycz­nej. Orga­ni­zo­wa­ne w ramach kon­kur­su zada­nia obej­mu­ją m.in. lek­cje histo­rii, orga­ni­zo­wa­nie akcji pro­mo­cyj­no-infor­ma­cyj­nych, podró­że histo­rycz­ne czy też akcje porząd­ko­we miejsc pamię­ci i opie­kę nad gro­ba­mi boha­te­rów wal­ki o nie­pod­le­głość Pol­ski.

Kon­kurs skie­ro­wa­ny jest m.in. do orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, sto­wa­rzy­szeń jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go i klu­bów spor­to­wych. 

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat kon­kur­su, warun­ków skła­da­nia ofert, regu­la­min