Strona główna » Aktualności » Komunikat MON: „SZANUJ FLAGĘ JAK WOJSKO POLSKIE”

Komunikat MON: „SZANUJ FLAGĘ JAK WOJSKO POLSKIE”

Przed Dniem Fla­gi i Świę­tem Naro­do­wym 3 maja, żoł­nie­rze Woj­ska Pol­skie­go przy­po­mi­na­ją o naj­waż­niej­szych zasa­dach pre­zen­to­wa­nia barw naro­do­wych. W tym cza­sie w oknach, na bal­ko­nach, na budyn­kach, Pola­cy wywie­sza­ją bia­ło-czer­wo­ne fla­gi, by poczuć jed­ność, radość i dumę. War­to wie­dzieć, że „w świe­cie flag jest hie­rar­chia, jak w woj­sku” i obo­wią­zu­je pro­to­kół fla­go­wy. Żoł­nie­rze wszyst­kich rodza­jów Sił Zbroj­nych RP z całej Pol­ski nagra­li fil­mi­ki z prze­sła­niem „SZANUJ FLAGĘ JAK WOJSKO POLSKIE”. 

Zało­ga KTO Roso­mak z 12 Szcze­ciń­skiej Dywi­zji Zme­cha­ni­zo­wa­nej przy­po­mi­na, że pol­ska fla­ga musi być czy­sta i mieć czy­tel­ne bar­wy. Żoł­nie­rze z Pol­skie­go Kon­tyn­gen­tu Woj­sko­we­go w Liba­nie mówią o tym, że pol­ską fla­gą nie odda­je się hono­rów żad­nej oso­bie i nie pochy­la się jej przed żad­ną inną fla­gą, ani zna­kiem. Ze spo­tu moż­na dowie­dzieć się, że każ­da fla­ga ma swo­je miej­sce w sze­re­gu. Jeśli są dwie lub czte­ry fla­gi, Bia­ło-Czer­wo­na stoi pierw­sza z lewej, jeśli trzy – stoi w środ­ku.

Szef Cen­trum Wete­ra­na płk Szcze­pan Głusz­czak przy­po­mi­na, że bia­ło-czer­wo­ną fla­gę moż­na uło­żyć na trum­nie zasłu­żo­nej oso­by, wzdłuż, tak by bia­ły pas był nad ser­cem zmar­łe­go.

Szer. Mate­usz Master­nak, uty­tu­ło­wa­ny bok­ser, wzy­wa „nie pisz po fla­dze”. Rów­nież inni żoł­nie­rze mówią o naj­częst­szych błę­dach i przy­po­mi­na­ją: „nie przy­kry­waj fla­gą pomni­ka, nie przy­kry­waj tabli­cy pamiąt­ko­wej przed odsło­nię­ciem”, „pol­ska fla­ga nie jest obru­sem, ani opa­ko­wa­niem pre­zen­tu”, „nie prze­ci­naj bia­ło-czer­wo­nej wstę­gi na otwar­cie – to pol­skie  bar­wy naro­do­we”.

Szer. Mag­da­le­na Wara­kom­ska, z 1 Pod­la­skiej Bry­ga­dy OT, repre­zen­tant­ka Pol­ski w short trac­ku na Zimo­wych Igrzy­skach Olim­pij­skich w Pjong­czan­gu pod­kre­śla „Bia­ło-Czer­wo­na łączy nas wszyst­kich – trak­tuj­my ją z hono­rem”.

Pilot F‑16 z 32 Bazy Lot­nic­twa Tak­tycz­ne­go wyja­śnia czym jest bia­ło-czer­wo­na sza­chow­ni­ca, a mary­narz z 8 Flo­tyl­li Obro­ny Wybrze­ża czym róż­ni się ban­de­ra wojen­na od fla­gi. Czoł­gi­sta z 1 War­szaw­skiej Bry­ga­dy Pan­cer­nej tłu­ma­czy, co zro­bić ze znisz­czo­ną fla­gą, trze­ba z sza­cun­kiem roz­dzie­lić jej bar­wy.

Pol­ska fla­ga ma pro­por­cje 5:8, te i inne prak­tycz­ne infor­ma­cje moż­na zna­leźć na inter­ne­to­wych plan­szach, a tak­że na wysta­wach, któ­re moż­na obej­rzeć na ogro­dze­niach szpi­ta­li woj­sko­wych w 17 mia­stach: w Lubli­nie, Byd­gosz­czy, Żarach, Wał­czu, Ełku, Szcze­ci­nie, Helu, Opo­lu, Kry­ni­cy, Busku-Zdro­ju, Cie­cho­cin­ku, Ląd­ku-Zdro­ju,  Wro­cła­wiu, Kra­ko­wie, Dębli­nie, Gdań­sku i w War­sza­wie.

W nie­dzie­lę 2 maja o godzi­nie 10.00, roz­pocz­nie się uro­czy­ste pod­nie­sie­nie fla­gi RP przez żoł­nie­rzy Woj­ska Pol­skie­go na 35 masz­tach usta­wio­nych w kon­tur Pol­ski na pl. Pił­sud­skie­go w War­sza­wie. 

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie www​.gov​.pl/​w​e​b​/​o​b​r​o​n​a​-​n​a​r​o​d​o​w​a​/​s​z​a​n​u​j​-​f​l​a​g​e​-​j​a​k​-​w​o​j​s​k​o​-​p​o​l​s​kie