Strona główna » Aktualności » Komunikat MON: Marsz Pierwszej Brygady – bohaterom walk o Niepodległą

Komunikat MON: Marsz Pierwszej Brygady – bohaterom walk o Niepodległą

Wspól­nie uczcij­my 102. rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej zapra­sza do udzia­łu w akcji pod hasłem „MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY – BOHATEROM WALK O NIEPODLEGŁĄ”.

Zaśpie­waj­my razem marsz Pierw­szej Bry­ga­dy Legio­nów Pol­skich, dowo­dzo­nych przez Józe­fa Pił­sud­skie­go. W trud­nych chwi­lach doda­wał Pola­kom odwa­gi i sił. Od 2007 roku jest ofi­cjal­ną Pie­śnią Repre­zen­ta­cyj­ną Woj­ska Pol­skie­go.

Nagraj fil­mik
Nagraj fil­mik jak śpie­wasz solo, w duecie lub z rodzi­ną Marsz Pierw­szej Bry­ga­dy. Załóż jed­ną słu­chaw­kę i zaśpie­waj 3 zwrot­ki razem z Orkie­strą Woj­sko­wą w Byd­gosz­czy pod kie­run­kiem dowód­cy – kapel­mi­strza mjr. Domi­ni­ka Sierz­pu­tow­skie­go.
Fil­mik nagraj w pozio­mie, w for­ma­cie mp4.

Prze­ślij nagra­nie
Plik do 50 MB wyślij na adres: legiony@​mon.​gov.​pl
Na nagra­nia cze­ka­my do czwart­ku 29 paź­dzier­ni­ka 2020 r.
Dla pierw­szych 30 osób mamy nagro­dy: worek spor­to­wy z mate­ria­ła­mi pro­mo­cyj­ny­mi MON i Woj­ska Pol­skie­go.

Dołącz zgo­dę
Z cało­ści lub z frag­men­tu Two­je­go fil­mi­ku powsta­nie spot fil­mo­wy pt. „MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY – BOHATEROM WALK O NIEPODLEGŁĄ”. Dla­te­go wypeł­nij pod­pisz i prze­ślij ema­ilem wraz z fil­mi­kiem skan lub zdję­cie zgo­dy na wyko­rzy­sta­nie nagra­nia i wize­run­ku. Oba for­mu­la­rze oraz szcze­gó­ły akcji dostęp­ne na stro­nie: www.gov.pl/web/obrona-narodowa/marsz-pierwszej-brygady—bohaterom-walk-o-niepodlegla  

Cen­trum Ope­ra­cyj­ne Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej
www​.gov​.pl/​w​e​b​/​o​b​r​o​n​a​-​n​a​r​o​d​owa