Strona główna » Aktualności » Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN w Akademii

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN w Akademii

29 kwiet­nia br. w Sali Sena­tu WAT odby­ło się posie­dze­nie ple­nar­ne Komi­te­tu Elek­tro­ni­ki i Tele­ko­mu­ni­ka­cji PAN, któ­re­mu prze­wod­ni­czył prof. Bogu­sław Smól­ski. W posie­dze­niu uczest­ni­czył rek­tor WAT gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zyg­munt Mier­czyk, któ­ry przed­sta­wił człon­kom Komi­te­tu  pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną poten­cja­łu nauko­wo-badaw­cze­go i osią­gnięć Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.  W trak­cie obrad nie zabra­kło akcen­tu rocz­ni­co­we­go, obcho­dzo­nych w dniu jutrzej­szym tj. 30 kwiet­nia, uro­dzin Claude’a E. Shan­no­na- auto­ra Mate­ma­tycz­nej Teo­rii Komu­ni­ka­cji, któ­ra dała pod­wa­li­ny teo­rii infor­ma­cji i kodo­wa­nia.

Wizy­ta w labo­ra­to­rium Zakła­du Tech­ni­ki Pod­czer­wie­ni i Ter­mo­wi­zji Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki oraz pokaz – pra­pre­mie­ra samo­cho­du na wodór – pre­zen­to­wa­ne­go przez prof. Lesz­ka Jaro­sze­wi­cza,  zakoń­czy­ły posie­dze­nie ple­nar­ne Komi­te­tu.

Gra­ży­na Pal­czak
foto: Seba­stian Jurek