Strona główna » Aktualności » Kolejni podchorążowie skoczkami spadochronowymi

Kolejni podchorążowie skoczkami spadochronowymi

Osiem­na­stu pod­cho­rą­żych z Sek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej S3 WAT wzię­ło udział w kur­sie AFF (ang. Acce­le­ra­ted Free Fall – przy­śpie­szo­nej nauce swo­bod­ne­go spa­da­nia), któ­ry odbył się 10 – 19 lip­ca na lot­ni­sku Aero­klu­bu War­szaw­skie­go w Chr­cyn­nie. Była to już dru­ga edy­cja kur­su AFF. Pierw­szą ukoń­czy­ło dzie­się­ciu pod­cho­rą­żych.

Pod­czas wie­lo­go­dzin­nych zajęć teo­re­tycz­nych został omó­wio­ny prze­bieg sko­ków oraz bez­pie­czeń­stwo od momen­tu zało­że­nia spa­do­chro­nu, aż do lądo­wa­nia. Sko­ki były poprze­dzo­ne inten­syw­nym tre­nin­giem w tune­lu aero­dy­na­micz­nym, któ­ry słu­ży jako symu­la­tor swo­bod­ne­go spa­da­nia. Każ­dy z człon­ków S3 WAT spę­dził w tune­lu oko­ło 40 minut.

Przed pierw­szy­mi sko­ka­mi pod­cho­rą­żo­wie prze­szli rów­nież naziem­ne szko­le­nie na lot­ni­sku. Dowie­dzie­li się jak spraw­dzić swój spa­do­chron przed odda­niem sko­ku i pra­wi­dło­wo wysko­czyć z samo­lo­tu, zapo­zna­li się z topo­gra­fią lot­ni­ska i przy­po­mnie­li sobie postę­po­wa­nie w sytu­acjach awa­ryj­nych.

Pod­cho­rą­żo­wie swo­je pierw­sze sko­ki wyko­na­li pod okiem instruk­to­rów z jed­nost­ki woj­sko­wej GROM, w tym Arka­diu­sza „Maya” Majew­skie­go, byłe­go żoł­nie­rza GROM‑u, któ­ry szko­le­nie opra­co­wał. Po zda­niu egza­mi­nu koń­czą­ce­go kurs AFF, człon­ko­wie S3 WAT wyko­na­li sko­ki już samo­dziel­nie, dosko­na­ląc tech­ni­kę i zdo­by­wa­jąc doświad­cze­nie.

Orga­ni­za­to­ra­mi kur­sy byli: Fun­da­cja Teraz Woj­sko Pol­skie, Szko­ła Spa­do­chro­no­wa LOT G7, Sky­Di­ve War­sza­wa Sek­cja Spa­do­chro­no­wa Aero­klu­bu War­szaw­skie­go, I Oddział Związ­ku Pol­skich Spa­do­chro­nia­rzy oraz Stu­dium Szko­le­nia Woj­sko­we­go WAT. Kurs odbył się dzię­ki wspar­ciu finan­so­we­mu fir­my TRMEW Obrót S.A.

st. kpr. pchor. Tomasz Sadoch

fot. Kata­rzy­na Wit­kow­ska

 

Wię­cej o szko­le­niu spa­do­chro­no­wym pod­cho­rą­żych WAT

„Wkrę­ce­ni w sko­ki” www​.pol​ska​-zbroj​na​.pl