Strona główna » Aktualności » Kolejne zwycięstwo żagli WAT

Kolejne zwycięstwo żagli WAT

Repre­zen­ta­cja żeglar­ska Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wygra­ła Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy i Mazow­sza roze­gra­ne w minio­ną sobo­tę na Jezio­rze Zegrzyń­skim. WAT trium­fo­wał zarów­no dru­ży­no­wo, jak i indy­wi­du­al­nie. W roz­gryw­kach wzię­ło udział łącz­nie 11 załóg w tym trzy repre­zen­tu­ją­ce naszą uczel­nię.

Zwy­cię­stwo nie było łatwe, cho­ciaż­by ze wzglę­du na panu­ją­ce warun­ki pogo­do­we. „Wyścig roze­grał się w bar­dzo sła­bych warun­kach wia­tro­wych. Co chwi­lę sia­dał wiatr i łód­ki sta­wa­ły w miej­scu. Wyścig jed­nak trwał nie­prze­rwa­nie. Sytu­acja wyma­ga­ła peł­ne­go sku­pie­nia i nie­zwy­kłej cier­pli­wo­ści. Żeby wypeł­nić żagle kil­ku­krot­nie musie­li­śmy prze­chy­lać naszą łód­kę na bok pod kątem kil­ku­dzie­się­ciu stop­ni. Mimo wszyst­ko uda­ło się. Wygra­li­śmy!” – komen­tu­je ster­nik zwy­cię­skiej zało­gi szer. pchor. Rafał Bła­żej­czyk.

Ze wzglę­du na pogar­sza­ją­cą się sytu­ację pogo­do­wą w por­cie, roze­gra­ny został tyl­ko jeden wyścig. Po kil­ku pró­bach kolej­nych star­tów sędzia głów­ny zde­cy­do­wał o powro­cie dru­żyn na brzeg. Burza, któ­ra nade­szła chwi­lę póź­niej unie­moż­li­wi­ła dal­szą rywa­li­za­cję. Roz­gryw­ki zosta­ły ofi­cjal­nie zakoń­czo­ne. „Choć pozo­stał nie­do­syt rywa­li­za­cji, bo uda­ło się roze­grać tyl­ko jeden wyścig, to nale­ży się cie­szyć z ogrom­ne­go suk­ce­su” – doda­je szer. pchor. Rafał Bła­żej­czyk.

Mistrzo­wie War­sza­wy i Mazow­sza – peł­ne skła­dy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej:

1. miej­sce: szer. pchor. Rafał Bła­żej­czyk – ster­nik, sierż. pchor. Prze­mek Kale­ta, Karo­li­na Skow­roń­ska.
2. miej­sce: sierż. pchor. Igor Der­wich – ster­nik, sierż. pchor. Michał Dasz­kie­wicz, Sła­wo­mir Patroś;
4. miej­sce: Karol Erd – ster­nik, sierż. pchor. Szy­mon Borej­za, Jacek Saj­nóg.

por. Adam Łożyń­ski
fot. AZS War­sza­wa

Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy i Mazow­sza – Rela­cja AZS

Wyni­ki AMWIM w żeglar­stwie 2019/20 – Nie­po­ręt, 20 czerw­ca 2020 r.