» » Kieleckie wyróżnienia dla karabinu wyborowego MSBS-GROT 7,62N i pływającego bojowego wozu piechoty „Borsuk”

Kieleckie wyróżnienia dla karabinu wyborowego MSBS-GROT 7,62N i pływającego bojowego wozu piechoty „Borsuk”

W ostat­nim dniu XXVII Mię­dzy­na­ro­do­we­go Salo­nu Prze­my­słu Obron­ne­go, komi­sja kon­kur­so­wa przy­zna­ła pre­sti­żo­we nagro­dy Defen­de­ry i wyróż­nie­nia spe­cjal­ne dla przed­się­bior­ców prze­my­słu zbro­je­nio­we­go. Spo­śród 84 zgło­szo­nych pro­duk­tów Defen­de­ra­mi nagro­dzo­no 10. Spe­cjal­ne wyróż­nie­nia Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej i Dowód­cy Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej przy­pa­dły pro­duk­tom opra­co­wa­nym we współ­pra­cy z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną.

Dowód­ca Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej wyróż­nił Fabry­kę Bro­ni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o. i Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną za „7,62x51mm samo­pow­ta­rzal­ny kara­bin wybo­ro­wy MSBS-GROT 7,62N”. Nagro­dę z rąk zastęp­cy dowód­cy WOT gen. bryg. Artu­ra Dęb­cza­ka ode­bra­li pro­rek­tor WAT ds. roz­wo­ju dr hab. inż. Lucjan Śnie­żek i pre­zes zarzą­du Fabry­ki Bro­ni mgr inż. Adam Suli­ga.

Wyróż­nie­nie Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej za nowy pły­wa­ją­cy bojo­wy wóz pie­cho­ty „Bor­suk” otrzy­ma­ło kon­sor­cjum w skła­dzie: Huta Sta­lo­wa Wola S.A. (lider) ze Sta­lo­wej Woli, Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, Ośro­dek Bada­w­czo-Roz­­wo­­jo­­wy Urzą­dzeń Mecha­nicz­nych „OBRUM” Sp. z o.o. z Gli­wic, Roso­mak S.A. z Sie­mia­no­wic Ślą­skich, Woj­sko­we Zakła­dy Moto­ry­za­cyj­ne S.A. z Pozna­nia, Woj­sko­we Zakła­dy Inży­nie­ryj­ne S.A. z Dębli­na, Woj­sko­wy Insty­tut Tech­ni­ki Pan­cer­nej i Samo­cho­do­wej z Sule­jów­ka, Woj­sko­we Zakła­dy Elek­tro­nicz­ne S.A. z Zie­lon­ki, Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska i Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej.

MSBS-GROT 7,62N to cał­ko­wi­cie pol­ska, ory­gi­nal­na kon­struk­cja, będą­ca efek­tem współ­pra­cy Fabry­ki Bro­ni i Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa WAT. „Mimo, że jego nazwa nawią­zu­je do 5,56 mm kara­bin­ka stan­dar­do­we­go (pod­sta­wo­we­go) MSBS-GROT, wpro­wa­dzo­ne­go do uzbro­je­nia naszych wojsk pod koniec 2017 r.,  to jest to nowy jako­ścio­wo pro­dukt, w któ­rym z jed­nej stro­ny wyko­rzy­sta­no naj­lep­sze cechy MSBS‑a, tj. bez­pie­czeń­stwo i nie­za­wod­ność dzia­ła­nia, modu­ło­wość, ergo­no­mię i este­ty­kę tech­nicz­ną, a z dru­giej zasto­so­wa­no ory­gi­nal­ne roz­wią­za­nia, cha­rak­te­ry­stycz­ne dla współ­cze­snej bro­ni wybo­ro­wej typu kara­bin samo­pow­ta­rzal­ny” – opi­su­je zale­ty kara­bi­nu dr hab. inż. Ryszard Woź­niak, dyrek­tor Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia. MSBS-GROT 7,62N wystę­pu­je w dwóch wer­sjach: z lufą dłu­go­ści 508 mm (20”) oraz 406 mm (16”). Pierw­sza prze­zna­czo­na jest dla pod­od­dzia­łów zme­cha­ni­zo­wa­nych, nato­miast dru­ga dla pod­od­dzia­łów desan­to­wych. Kara­bin został opra­co­wa­ny z myślą o zastą­pie­niu w Siłach Zbroj­nych RP wyeks­plo­ato­wa­nych już rosyj­skich kara­bi­nów wybo­ro­wych SWD. Dowód­ca Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej gen. dyw. Wie­sław Kuku­ła pod­kre­ślił, że kara­bin wybo­ro­wy MSBS-GROT 7,62N dosko­na­le wpi­su­je się w potrze­by WOT, a nasy­ce­nie pod­od­dzia­łów tak­tycz­nych tym kali­brem i taką pre­cy­zją dzia­ła­nia rady­kal­nie zwięk­szy sku­tecz­ność takich for­ma­cji jak lek­ka pie­cho­ta. „Naszym celem jest zapew­nie­nie naszym pod­od­dzia­łom wie­lo­wy­mia­ro­wej prze­wa­gi tak­tycz­nej. Ten kara­bin z pew­no­ścią przy­czy­ni się do niej” ‒ uza­sad­niał przy­zna­nie wyróż­nie­nia dowód­ca WOT.

Nowy Pły­wa­ją­cy  Bojo­wy Wóz Pie­cho­ty (NP BWP) „Bor­suk” ma cha­rak­te­ry­zo­wać się zdol­no­ścią pły­wa­nia przy poko­ny­wa­niu sze­ro­kich prze­szkód wod­nych  oraz zdol­no­ścią do dzia­łań w róż­nych warun­kach tere­no­wych i kli­ma­tycz­nych. „Bor­suk” prze­zna­czo­ny będzie do ochro­ny zało­gi i żoł­nie­rzy desan­tu przed ostrza­łem poci­ska­mi z bro­ni strze­lec­kiej i gra­nat­ni­ków prze­ciw­pan­cer­nych, a tak­że przed wybu­cha­mi min oraz impro­wi­zo­wa­nych ładun­ków wybu­cho­wych. Pod­sta­wo­we uzbro­je­nie, czy­li Zdal­nie Ste­ro­wa­ny Sys­tem Wie­żo­wy (ZSSW-30) zapew­nić ma zwal­cza­nie, nisz­cze­nie lub obez­wład­nia­nie celów lek­ko i sil­nie opan­ce­rzo­nych oraz innych obiek­tów prze­ciw­ni­ka, w tym jego infra­struk­tu­ry oraz wspar­cie ognio­we­ pod­od­dzia­łów w cza­sie pro­wa­dze­nia dzia­łań bojo­wych. „Bor­suk” w nie­da­le­kiej przy­szło­ści zastą­pi wysłu­żo­ne Bojo­we Wozy Pie­cho­ty (BWP‑1), znaj­du­ją­ce się na wypo­sa­że­niu bry­gad zme­cha­ni­zo­wa­nych Sił Zbroj­nych RP. Na tar­gach MSPO 2019 w Kiel­cach zapre­zen­to­wa­no pro­to­typ tego wozu przy­szło­ści. Zespół Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go WAT odpo­wia­dał w pro­jek­cie za bada­nia mode­lo­we pły­wal­no­ści pojaz­du, ana­li­zę obcią­żeń dyna­micz­nych dzia­ła­ją­cych na zało­gę i wypo­sa­że­nie wewnętrz­ne, opra­co­wa­nie mode­lu ochro­ny prze­ciw­mi­no­wej i bada­nia eks­pe­ry­men­tal­ne, a tak­że za opra­co­wa­nie mode­lu dys­kret­ne­go pojaz­du do symu­la­cji i ana­li­zy dzia­ła­nia „Bor­su­ka”.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT

fot. pchor. Kami­la Prabucka/WAT;
Fabry­ka Bro­ni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o.;
Huta Sta­lo­wa Wola S.A.