» » Kieleckie trofea 2015

Kieleckie trofea 2015

4 wrze­śnia br., w ostat­nim dniu trwa­nia XXIII MSPO w Kiel­cach, komi­sja kon­kur­so­wa przy­zna­ła pre­sti­żo­we nagro­dy dla przed­się­bior­ców prze­my­słu zbro­je­nio­we­go – DEFENDERY.

W trak­cie uro­czy­stej gali gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk ode­brał z rąk pod­se­kre­ta­rza sta­nu w Mini­ster­stwie Gospo­dar­ki Arka­diu­sza Bąka wyróż­nie­nie „Off­se­to­bior­cy Sek­to­ra Obron­ne­go” dla Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Nagro­da ta jest wyra­zem uzna­nia dla WAT za zaan­ga­żo­wa­nie w reali­za­cję zobo­wią­zań off­se­to­wych w ramach umo­wy zawar­tej mie­dzy Skar­bem Pań­stwa RP a Har­ris Cor­po­ra­tion. Efek­tem sku­tecz­ne­go wyko­rzy­sta­nia off­se­tu będzie m.in. utwo­rze­nie na tere­nie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej labo­ra­to­rium tech­no­lo­gii radio­wych opar­tych na cyfro­wej obrób­ce sygna­łów SDR. „Jestem prze­ko­na­ny, że uzy­ska­ne przez uczel­nie w ramach off­se­tu zdol­no­ści oraz tech­no­lo­gie będą otwar­ciem nowych dróg w roz­wo­ju nauko­wym, co będzie owo­co­wa­ło w przy­szło­ści wzmac­nia­niem obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa pań­stwa, poprzez moż­li­wo­ści roz­wo­ju tech­no­lo­gii radio­wych wyko­rzy­sty­wa­nych przez pol­skie Siły Zbroj­ne” – napi­sał w liście gra­tu­la­cyj­nym Arka­diusz Bąk.

W tego­rocz­nej edy­cji MSPO suk­ces odniósł zespół kie­ro­wa­ny przez zastęp­cę dyrek­to­ra Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa dr. hab. inż. Ryszar­da Woź­nia­ka. Nagro­dą DEFENDER wyróż­nio­no „ Kara­bi­nek stan­dar­do­wy w ukła­dzie kla­sycz­nym sys­te­mu MSBS‑5,56 wraz z gra­nat­ni­kiem i pod­wie­sza­nym nożem-bagne­tem”, będą­cy efek­tem ści­słej współ­pra­cy nauko­wo-prze­my­sło­wej z Fabry­ką Bro­ni „Łucznik”-Radom (FB Radom). Pro­dukt ten jest bazą kon­struk­cyj­no-użyt­ko­wą całe­go Modu­ło­we­go Sys­te­mu Bro­ni Strze­lec­kiej kali­bru 5,56. Zasto­so­wa­no w nim uni­ka­to­we w ska­li świa­to­wej roz­wią­za­nia chro­nio­ne paten­ta­mi. Nato­miast roz­wią­za­nia zasto­so­wa­ne w gra­nat­ni­ku pod­wie­sza­nym kali­bru 40 mm i nożu-bagne­cie – świa­dec­twa­mi reje­stra­cji prze­my­sło­wych wzo­rów wspól­no­to­wych. War­to przy­po­mnieć, że w 2015 roku kara­bi­nek stan­dar­do­wy 5,56 otrzy­mał nagro­dę „Gra­ni­to­wy Tulipan’2015”, przy­zna­ną przez Kapi­tu­łę Gospo­dar­czych Izb Prze­my­sło­wo-Han­dlo­wych Zie­mi Radom­skiej za „Pro­dukt Roku 2015”.

Pre­zy­dent RP Andrzej Duda wrę­czył kon­sor­cjum Huta Sta­lo­wa Wola i WB Elek­tro­nics S.A., któ­re­go lide­rem jest Huta Sta­lo­wa Wola, swo­ją nagro­dę dla pro­duk­tu naj­le­piej słu­żą­ce­go pod­nie­sie­niu pozio­mu bez­pie­czeń­stwa żoł­nie­rzy pol­skich Sił Zbroj­nych.

Peł­ną listę nagro­dzo­nych w dniu dzi­siej­szym Defen­de­ra­mi przed­sta­wia­my poni­żej:

  • Woj­sko­we Zakła­dy Łącz­no­ści Nr 1 S.A. Zegrze
  • PIT-Radwar S.A. War­sza­wa
  • Prze­my­sło­wy Insty­tut Auto­ma­ty­ki i Pomia­rów (PIAP)
  • Woj­sko­wy Insty­tut Tech­ni­ki Inży­nie­ryj­nej (WITI) Wro­cław
  • Mesko S.A.- Skar­ży­sko Kamien­na Woj­sko­wy Insty­tu Tech­nicz­ny Uzbro­je­nia Zie­lon­ka
  • Fabry­ka Bro­ni Łucz­nik Radom Sp. zo.o. i Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
  • Prze­my­sło­we Cen­trum Opty­ki War­sza­wa (PCO)
  • Huta Sta­lo­wa Wola S.A.
  • WB Elek­tro­nics S.A. Oża­rów Mazo­wiec­ki
  • Zakła­dy Mecha­nicz­ne Tar­nów S.A.

„Pol­ski inży­nier wie­le potra­fi” – powie­dział dzię­ku­jąc w imie­niu wszyst­kich nagro­dzo­nych Ryszard Kar­dasz- Pre­zes Zarzą­du- Dyrek­tor Gene­ral­ny PCO.

Gra­ży­na Pal­czak