» » Kandydaci na studia wojskowe rozpoczęli testy sprawności fizycznej

Kandydaci na studia wojskowe rozpoczęli testy sprawności fizycznej

wpis w: Aktualności | 0

Siła, szyb­kość i wytrzy­ma­łość to umie­jęt­no­ści, któ­re spraw­dza­ne są u kan­dy­da­tów na stu­dia woj­sko­we w WAT pod­czas trzech kon­ku­ren­cji spor­to­wych opi­sa­nych w „Mię­dzy­na­ro­do­wym Teście Spraw­no­ści Fizycz­nej”. Testy połą­czo­ne z roz­mo­wą kwa­li­fi­ka­cyj­ną roz­po­czę­ły się w  ponie­dzia­łek 9 lip­ca na tere­nie Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go i potrwa­ją aż do czwart­ku.

Pod­czas pierw­sze­go dnia egza­mi­nów rek­tor-komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek pogra­tu­lo­wał uczest­ni­kom wybo­ru uczel­ni. „Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest peł­na ludzi odważ­nych, ambit­nych i kon­se­kwent­nych. Wie­rzę, że roz­po­czę­cie stu­dio­wa­nia w naszej uczel­ni będzie dla Was kan­dy­da­ci począt­kiem nie­koń­czą­ce­go się pasma suk­ce­sów” – powie­dział rek­tor-komen­dant WAT. Wszyst­kich ubie­ga­ją­cych się na stu­dia mun­du­ro­we w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy­wi­ta­li pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz i pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król. Kie­row­nik SWF dr Satur­nin Przy­byl­ski przy­po­mniał uczest­ni­kom zasa­dy oraz regu­la­min każ­dej kon­ku­ren­cji.

Siła u męż­czyzn spraw­dza­na jest pod­czas pod­cią­ga­nia na drąż­ku, a w przy­pad­ku kobiet zwi­su na drąż­ku na czas. Bieg na 50 m testu­je szyb­kość kan­dy­da­tów, a ich wytrzy­ma­łość pod­da­na jest pró­bie pod­czas bie­gu na 1000 m (męż­czyź­ni) i 800 m (kobie­ty).

Po zakoń­cze­niu spraw­dzia­nu spraw­no­ścio­we­go kan­dy­da­ci przy­stę­pu­ją do roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej. Komi­sja skła­da­ją­ca się z przed­sta­wi­cie­la wybra­ne­go wydzia­łu aka­de­mic­kie­go WAT oraz przed­sta­wi­cie­la rodza­ju Sił Zbroj­nych RP (Wojsk Lądo­wych, Sił Powietrz­nych, Mary­nar­ki Wojen­nej, Wojsk Spe­cjal­nych i Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej) pyta abi­tu­rien­tów m.in. o moty­wa­cję do pod­ję­cia stu­diów woj­sko­wych. 

Wyni­ki z każ­dej kon­ku­ren­cji prze­li­cza­ne są na punk­ty. Wynik koń­co­wy spraw­dzia­nu sta­no­wi suma punk­tów prze­li­cze­nio­wych uzy­ska­nych z trzech kon­ku­ren­cji zamie­nio­nych na punk­ty ran­kin­go­we. Łącz­nie, na tym eta­pie rekru­ta­cji, moż­na uzy­skać mak­sy­mal­nie 5 punk­tów ran­kin­go­wych. Warun­kiem zali­cze­nia i wpi­sa­nia na listę ran­kin­go­wą jest zdo­by­cie dwóch punk­tów – po jed­nym ze spraw­dzia­nu spraw­no­ści fizycz­nej i roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej.

Tego­rocz­ni kan­dy­da­ci prze­szli już bada­nia lekar­skie i zna­ją swo­je wyni­ki z egza­mi­nu matu­ral­ne­go, któ­re muszą wpi­sać do 13 lip­ca do sys­te­mu Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów. Oso­by, któ­re zosta­ną zakwa­li­fi­ko­wa­ne na stu­dia woj­sko­we w sierp­niu roz­pocz­ną pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we. Zakoń­czy się ono uro­czy­stą przy­się­gą woj­sko­wą.

Tekst: Moni­ka Przy­był
fot. Grze­gorz Rosiń­ski