Strona główna » Aktualności » Kadra WAT ze złotymi medalami mistrzostw warszawskiego garnizonu w piłce siatkowej

Kadra WAT ze złotymi medalami mistrzostw warszawskiego garnizonu w piłce siatkowej

Obiekt spor­to­wy Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej, jak co roku, był miej­scem rywa­li­za­cji dru­żyn zło­żo­nych z żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków repre­zen­tu­ją­cych jed­nost­ki oraz insty­tu­cje woj­sko­we Gar­ni­zo­nu War­sza­wa. Dwu­dnio­we zawo­dy od 25 do 26 lute­go mia­ły na celu inte­gra­cję war­szaw­skich śro­do­wisk woj­sko­wych, popu­la­ry­za­cję pił­ki siat­ko­wej i oczy­wi­ście wyło­nie­nie naj­lep­sze­go zespo­łu Mistrzostw.

Do rywa­li­za­cji przy­stą­pi­ło 11 ekip, któ­re podzie­lo­no poprzez loso­wa­nie na 4 gru­py, mecze roz­gry­wa­no do 2 wygra­nych setów zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi gry, nad któ­ry­mi czu­wa­li wykwa­li­fi­ko­wa­ni sędzio­wie Mazo­wiec­ko-War­szaw­skie­go Związ­ku Pił­ki Siat­ko­wej.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zakoń­czy­ła pierw­szą fazę tur­nie­ju z kom­ple­tem 2 zwy­cięstw mając za prze­ciw­ni­ków 10 Pułk Samo­cho­do­wy (22:25, 25:9,15:6) oraz Insty­tut Tech­nicz­ny Wojsk Lot­ni­czych (25:13, 25:21). Pierw­sze miej­sce w gru­pie dało awans do ćwierć­fi­na­łu, a w nim nasi siat­ka­rze sta­wi­li czo­ła repre­zen­ta­cji Dowódz­twa Gar­ni­zo­nu War­sza­wa. Po kapi­tal­nej, obfi­tu­ją­cej w efek­tow­ne akcje grze, WA-owcy poko­na­li wyso­ko prze­ciw­ni­ków (25:13, 25:7) potwier­dza­jąc meda­lo­we aspi­ra­cje.

Dru­gi dzień  Mistrzostw był rywa­li­za­cją zespo­łów o miej­sca 1 – 4, 5 – 8, oraz 9 – 11. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na w wal­ce pół­fi­na­ło­wej sto­czy­ła zacię­ty bój z  Puł­kiem Ochro­ny i trium­fo­wa­ła po tie-bre­aku (21:25,25:23,17:15). Mecz, któ­ry śmia­ło moż­na nazwać przed­wcze­snym fina­łem dostar­czył zgro­ma­dzo­nym w hali widzom wie­le emo­cji, obie eki­py poka­za­ły w nim wyso­ki poziom spor­to­wy, jak i ser­ce do gry. Zgra­nie, reali­za­cja zało­żeń tak­tycz­nych, doświad­cze­nie boisko­we i sku­tecz­ność w klu­czo­wych momen­tach, z pew­no­ścią zade­cy­do­wa­ło, że WAT roz­strzy­gnął to spo­tka­nie na swo­ją korzyść i sta­nął przed szan­są obro­ny mistrzow­skie­go tytu­łu.  

Wiel­ki finał z Bazą Lot­nic­twa Trans­por­to­we­go od pierw­szych piłek prze­bie­gał pod dyk­tan­do naszej dru­ży­ny. Choć sama gra dłu­gi­mi frag­men­ta­mi była bar­dzo wyrów­na­na, a wynik czę­sto oscy­lo­wał koło remi­su, więk­szość atu­tów była po stro­nie WAT. Nie­sza­blo­no­we roze­gra­nie wraz z dużą siłą ata­ku ze skrzy­deł dały upra­gnio­ne zwy­cię­stwo (25:23,25:21)  i kolej­ny tytuł Mistrza Gar­ni­zo­nu War­sza­wa w pił­ce siat­ko­wej. Zawo­dy zakoń­czo­no roz­da­niem dyplo­mów, meda­li oraz indy­wi­du­al­nych wyróż­nień. Za naj­lep­sze­go ata­ku­ją­ce­go uzna­no przyj­mu­ją­ce­go WAT ppor. Woj­cie­cha Dawi­da. Gra­tu­la­cje dla wszyst­kich, któ­rzy zapra­co­wa­li na koń­co­wy suk­ces!

Tekst i fot. Grze­gorz Psz­czo­ła