» » Juwenalia MegaWAT

Juwenalia MegaWAT

Zor­ga­ni­zo­wa­ne przez samo­rząd stu­denc­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej Juwe­na­lia Mega­WAT roz­po­czę­ły cykl war­szaw­skich kon­cer­tów w ramach naj­więk­sze­go stu­denc­kie­go świę­ta muzy­ki. W minio­ny week­end 10 i 11 maja na wiel­kiej sce­nie bemow­skie­go Auto­dro­mu wystą­pi­ły naj­więk­sze gwiaz­dy pol­skiej muzy­ki m.in. Kamil Bed­na­rek, IRA, czy Bra­cia Figo Fagot. Mogli­śmy usły­szeć rów­nież Zen­ka Mar­ty­niu­ka. Ofi­cjal­ne­go otwar­cia Mega­WAT 2019 doko­na­ła dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska, pro­rek­tor ds. stu­denc­kich. W wyda­rze­niu wzię­li rów­nież udział przed­sta­wi­cie­le kadry oraz pra­cow­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Juwe­na­lia 2019 odby­wa­ją się na tere­nie całe­go kra­ju od 9 maja do 1 czerw­ca. Kon­cer­ty orga­ni­zo­wa­ne są przez naj­więk­sze uczel­nie w Pol­sce. Wśród nich znaj­du­ją się mię­dzy inny­mi Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska oraz Uni­wer­sy­tet Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Jed­nak naj­bar­dziej wycze­ki­wa­ną impre­zą jest ta orga­ni­zo­wa­na przez Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną. W tym roku współ­or­ga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia była Pol­sko-Japoń­ska Aka­de­mia Tech­nik Kom­pu­te­ro­wych. Mega­WAT z roku na rok przy­cią­ga coraz więk­szą ilość osób bawią­cych się w cha­rak­te­ry­stycz­nym, luź­nym oraz coraz bar­dziej popu­lar­nym kli­ma­cie muzycz­nym. Tym razem o nie­sa­mo­wi­tą atmos­fe­rę pod­czas dwu­dnio­we­go kon­cer­tu zadba­ły rów­nież takie zespo­ły jak: Miły Pan, TOP GIRLS, Akcent Pol­ska, Żab­son, Far­ben Leh­re, czy Bia­łas.

Sprawdź w foto­re­la­cji jak bawi­li się stu­den­ci na Mega­WAT.

Moni­ka Przy­był
fot. Dawid Mro­zek