» » Jubileusz 50-lecia Instytutu Radioelektroniki i Instytutu Telekomunikacji Wydziału Elektroniki

Jubileusz 50-lecia Instytutu Radioelektroniki i Instytutu Telekomunikacji Wydziału Elektroniki

wpis w: Aktualności | 0

3 lip­ca odby­ły się uro­czy­ste obcho­dy jubi­le­uszu 50-lecia powsta­nia dwóch insty­tu­tów Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej: Insty­tu­tu Radio­elek­tro­ni­ki (IRE) i Insty­tu­tu Tele­ko­mu­ni­ka­cji (ITK). Uro­czy­stość sta­ła się oka­zją do spo­tka­nia kil­ku poko­leń pra­cow­ni­ków obu insty­tu­tów, zarów­no byłych, jak i aktu­al­nie pra­cu­ją­cych.

Przed roz­po­czę­ciem uro­czy­sto­ści, zapro­sze­ni goście, wśród któ­rych licz­ną gru­pę sta­no­wi­li eme­ry­to­wa­ni pra­cow­ni­cy insty­tu­tów, mie­li moż­li­wość zapo­zna­nia się z bazą loka­lo­wą i labo­ra­to­ryj­ną oby­dwu insty­tu­tów. Była to oka­zja do pozna­nia aktu­al­nych osią­gnięć nauko­wo-badaw­czych insty­tu­tów, jak też do odwie­dze­nia pomiesz­czeń służ­bo­wych i pra­cow­ni labo­ra­to­ryj­nych, w któ­rych spę­dzi­li wie­le lat swo­je­go zawo­do­we­go życia. Odwie­dzi­ny w insty­tu­tach sta­ły się rów­nież oka­zją do wspo­mnień i roz­mów z pra­cow­ni­ka­mi.

Głów­ne uro­czy­sto­ści w sali kino­wej Klu­bu WAT roz­po­czę­ło zło­że­nie mel­dun­ku rek­to­ro­wi-komen­dan­to­wi WAT płk. dr. hab. inż. Tade­uszo­wi Szczur­ko­wi przez zastęp­cę dzie­ka­na Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki płk. dr. inż. Ada­ma Sło­wi­ka. Na jubi­le­usz insty­tu­tów przy­by­ło wie­lu zna­mie­ni­tych gości. Wła­dze Aka­de­mii repre­zen­to­wa­li: rek­tor-komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, pro­rek­tor ds. nauko­wych prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski i pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska. Z wiel­ką rado­ścią odno­to­wa­li­śmy obec­ność: prof. dr. hab. inż. Bogu­sła­wa Smól­skie­go (byłe­go komen­dan­ta Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki i rek­to­ra WAT), prof. dr. hab. inż. Mar­ka Ama­no­wi­cza (byłe­go Sze­fa Insty­tu­tu Sys­te­mów Tele­ko­mu­ni­ka­cji, komen­dan­ta WEL i pro­rek­to­ra WAT ds. nauko­wych), doc. dr. inż. Sta­ni­sła­wa Jan­ke i dr. inż. Toma­sza Rapac­kie­go (byłych Sze­fów Insty­tu­tu Radio­lo­ka­cji). Ponad­to swo­ją obec­no­ścią zaszczy­ci­li nas: zastęp­ca kanc­le­rza – szef Logi­sty­ki płk mgr inż. Emil Kar­da­szuk, kwe­stor mgr inż. Janusz Guzek, dyrek­tor Biblio­te­ki Głów­nej WAT dr Bogu­mi­ła Konicz­ny-Rozen­feld, dyrek­to­rzy: Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki płk dr inż. Krzysz­tof Kop­czyń­ski, Insty­tu­tu Geo­de­zji Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji płk dr hab. inż. Michał Kędzier­ski, Insty­tu­tu Tele­in­for­ma­ty­ki i Auto­ma­ty­ki Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki dr inż. Janusz Fur­tak, Insty­tu­tu Budo­wy Maszyn Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go dr inż. Józef Wro­na oraz repre­zen­tan­ci innych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych WAT. Na uro­czy­stość licz­nie przy­by­li przed­sta­wi­cie­le Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej, Szta­bu Gene­ral­ne­go WP, Dowódz­twa Gene­ral­ne­go RSZ, Dowódz­twa Ope­ra­cyj­ne­go RSZ, dowód­cy jed­no­stek woj­sko­wych, dla któ­rych insty­tu­tu kształ­cą ofi­ce­rów pro­fi­lo­wa­nych w insty­tu­tach, jak rów­nież przed­sta­wi­cie­le uczel­ni kra­jo­wych, insty­tu­tów nauko­wo-badaw­czych i prze­my­słu, z któ­ry­mi insty­tu­ty współ­pra­cu­ją na wie­lu płasz­czy­znach. Tra­dy­cyj­nie wśród gości naj­licz­niej­szą gru­pę sta­no­wi­li aktu­al­ni i byli pra­cow­ni­cy. Nie zabra­kło tak­że stu­den­tów-pod­cho­rą­żych Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki.

Po powi­ta­niu uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści przez dyrek­to­rów insty­tu­tów, głos zabrał dzie­kan Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki prof. dr hab. inż. Andrzej Dobro­wol­ski, któ­ry przed­sta­wił zasłu­gi insty­tu­tów w dzia­łal­no­ści nauko­wo-badaw­czej i dydak­tycz­nej w minio­nym pół­wie­czu. Pogra­tu­lo­wał dyrek­to­rom dotych­cza­so­wej dzia­łal­no­ści i zło­żył życze­nia dal­szej owoc­nej pra­cy w dyna­micz­nie zmie­nia­ją­cej się sytu­acji zwią­za­nej m.in. z wdro­że­niem usta­wy 2.0 o szkol­nic­twie wyż­szym.

Głów­ne wystą­pie­nia sta­no­wi­ły pre­zen­ta­cje dyrek­to­ra Insty­tu­tu Tele­ko­mu­ni­ka­cji płk. dr. hab. inż. Zbi­gnie­wa Pio­trow­skie­go i dyrek­to­ra Insty­tu­tu Radio­elek­tro­ni­ki płk. dr. hab. inż. Pio­tra Kaniew­skie­go. Dyrek­to­rzy przed­sta­wi­li histo­rię insty­tu­tów, począt­ki reali­za­cji prac badaw­czych i two­rze­nie zespo­łów nauko­wo-badaw­czych, czę­sto we współ­pra­cy z przed­sta­wi­cie­la­mi prze­my­słu kra­jo­we­go. Zapre­zen­to­wa­li rów­nież aktu­al­ne osią­gnię­cia w ramach dzia­łal­no­ści nauko­wej i dydak­tycz­nej oraz pla­ny insty­tu­tów na przy­szłość, w tym zwią­za­ne z roz­wo­jem infra­struk­tu­ry labo­ra­to­ryj­nej, dydak­tycz­nej i badaw­czej. Na koniec zło­ży­li byłym i obec­nym pra­cow­ni­kom insty­tu­tów podzię­ko­wa­nia za twór­czą pra­cę, a part­ne­rom podzię­ko­wa­nia za wspar­cie.

Następ­nie pro­wa­dzą­cy uro­czy­stość mgr inż. Grze­gorz Sund­man poin­for­mo­wał zebra­nych, że zawią­za­ne przed kil­ko­ma laty kon­sor­cjum, w skład któ­re­go wcho­dzą PIT-RADWAR S.A. jako lider oraz Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, repre­zen­to­wa­na przez mię­dzy­wy­dzia­ło­wy zespół pra­cow­ni­ków nauko­wych, zosta­ło w bie­żą­cym roku lau­re­atem III edy­cji kon­kur­su „Lider Inno­wa­cji w Dzie­dzi­nie Bez­pie­czeń­stwa i Obron­no­ści 2018”, zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję „Pro­mi­li­ta­ria XXI” oraz Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju za „Pro­to­typ mobil­ne­go rada­ru wstęp­ne­go wska­zy­wa­nia celów P-18PL”. Z tej oka­zji rek­tor-komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek wrę­czył dyplo­my gra­tu­la­cyj­ne 22 człon­kom mię­dzy­wy­dzia­ło­we­go zespo­łu zło­żo­ne­go z pra­cow­ni­ków Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki oraz Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa.

W kolej­nej czę­ści zosta­ły odczy­ta­ne listy gra­tu­la­cyj­ne od I zastęp­cy sze­fa Szta­bu Gene­ral­ne­go Woj­ska Pol­skie­go gen. bro­ni Micha­ła Siko­ry oraz od prze­wod­ni­czą­ce­go Sek­cji Tele­ko­mu­ni­ka­cji Komi­te­tu Elek­tro­ni­ki i Tele­ko­mu­ni­ka­cji PAN prof. dr. hab. inż. Józe­fa Woź­nia­ka. Peł­ne wzru­szeń było wystą­pie­nie prof. dr. inż. Woj­cie­cha Oszy­wy – zało­ży­cie­la i pierw­sze­go sze­fa Insty­tu­tu Sys­te­mów Tele­ko­mu­ni­ka­cji. Pro­fe­sor Oszy­wa przed­sta­wił realia ówcze­snych cza­sów, a w szcze­gól­no­ści omó­wił trud­no­ści orga­ni­za­cyj­ne i kadro­we powsta­ją­cych insty­tu­tów. Bar­dzo ser­decz­nie wypo­wia­dał się o wyjąt­ko­wo twór­czej współ­pra­cy z zało­ży­cie­lem i pierw­szym sze­fem Insty­tu­tu Radio­lo­ka­cji płk. prof. dr. inż. Tade­uszem Kątc­kim. Zwró­cił się tak­że z prze­sła­niem „star­sze­go kole­gi” do stu­den­tów, a dyrek­to­rom insty­tu­tów życzył samych suk­ce­sów.

Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Elek­try­ków Pol­skich odzna­czył insty­tu­ty meda­lem im. Pro­fe­so­ra Janu­sza Grosz­kow­skie­go w uzna­niu wybit­nych zasług w roz­wo­ju radio­elek­tro­ni­ki i tele­ko­mu­ni­ka­cji oraz w podzię­ko­wa­niu za współ­pra­cę ze Sto­wa­rzy­sze­niem. Odzna­cze­nia-sta­tu­et­ki wraz z listem gra­tu­la­cyj­nym prze­ka­zał wice­pre­zes SEP dr inż. Mie­czy­sław Żuraw­ski. W kolej­nych wystą­pie­niach prof. dr hab. inż. Józef Model­ski – doctor hono­ris cau­sa WAT, a następ­nie dyrek­tor Insty­tu­tu Tech­nicz­ne­go Wojsk Lot­ni­czych prof. dr hab. inż. Ryszard Szcze­pa­nik pod­kre­śli­li zna­czą­cy wkład obu insty­tu­tów w roz­wój pol­skiej tele­ko­mu­ni­ka­cji i radio­lo­ka­cji oraz ich nie­kwe­stio­no­wa­ne pozy­cje w kra­ju i poza gra­ni­ca­mi.

Wspól­na foto­gra­fia pra­wie 300 uczest­ni­ków spo­tka­nia jubi­le­uszo­we­go dwóch insty­tu­tów Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki zakoń­czy­ła uro­czy­sto­ści w Klu­bie WAT.

Artur Baja, Piotr Kaniew­ski, Sta­ni­sław Kona­tow­ski
fot. Grze­gorz Rosiń­ski, Alek­san­der Kuf­fel