» » Języki obce w systemie bezpieczeństwa NATO – zapowiedź konferencji

Języki obce w systemie bezpieczeństwa NATO – zapowiedź konferencji

Stu­dium Języ­ków Obcych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy współ­pra­cy z Wydzia­łem Cyber­ne­ty­ki oraz Wydzia­łem Logi­sty­ki orga­ni­zu­je 24 – 25 paź­dzier­ni­ka 2019 r. I Mię­dzy­na­ro­do­wą Kon­fe­ren­cję Nauko­wą „Język – Bez­pie­czeń­stwo – Tech­no­lo­gia”. Patro­nat hono­ro­wy nad wyda­rze­niem spra­wu­je rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Kon­fe­ren­cja „Język – Bez­pie­czeń­stwo – Tech­no­lo­gia”  jest nową ini­cja­ty­wą, w ramach któ­rej zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne wyni­ki badań w takich obsza­rach tema­tycz­nych jak: bez­pie­czeń­stwo, e‑learning i nowe tech­no­lo­gie, efek­tyw­ność naucza­nia wyzna­czo­ne­go nor­mą STANAG 6001 oraz inter­na­cjo­na­li­za­cja pro­ce­sów edu­ka­cyj­nych.

Pod­czas kon­fe­ren­cji zosta­nie poru­szo­na nastę­pu­ją­ca pro­ble­ma­ty­ka:

  • Zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa we współ­cze­snym świe­cie.
  • Wyzwa­nia w pro­ce­sie naucza­nia języ­ków obcych grup dys­po­zy­cyj­nych.
  • Nowe tech­no­lo­gie w naucza­niu języ­ków obcych w kon­tek­ście obron­no­ści.
  • Nowe tech­no­lo­gie a sku­tecz­ność dzia­łań na rzecz bez­pie­czeń­stwa.
  • Rola nauki języ­ków obcych w inter­na­cjo­na­li­za­cji pro­ce­sów edu­ka­cyj­nych.

Zacho­dzą­ce w zglo­ba­li­zo­wa­nym świe­cie pro­ce­sy i wyni­ka­ją­ce stąd wyzwa­nia dla bez­pie­czeń­stwa mię­dzy­na­ro­do­we­go wymu­sza­ją na kra­jach demo­kra­tycz­nych i stwo­rzo­nych przez nie struk­tu­rach mię­dzy­na­ro­do­wych, takich jak Sojusz Pół­noc­no­atlan­tyc­ki i Unia Euro­pej­ska ści­ślej­szą współ­pra­cę w każ­dej sfe­rze ich aktyw­no­ści, przede wszyst­kim zaś zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­ne­go i zewnętrz­ne­go dla każ­de­go pod­mio­tu tych struk­tur. Nie­zwy­kle istot­nym ele­men­tem tego typu dzia­łań jest zagwa­ran­to­wa­nie efek­tyw­nej komu­ni­ka­cji i poro­zu­mie­wa­nia się na każ­dym szcze­blu sojusz­ni­czej współ­pra­cy. Do kwe­stii spraw­no­ści języ­ko­wej i zna­jo­mo­ści języ­ków obcych przy­kła­da się dziś w Soju­szu Pół­noc­no­atlan­tyc­kim szcze­gól­ną uwa­gę.

Po kon­fe­ren­cji zosta­nie opu­bli­ko­wa­na punk­to­wa­na mono­gra­fia nauko­wa WAT.

Zapra­sza­my do uczest­nic­twa w kon­fe­ren­cji. Reje­stra­cja trwa do 15 wrze­śnia 2019 r.

Wię­cej o kon­fe­ren­cji                                                                                 

Kon­takt: konferencja.​sjo@​wat.​edu.​pl