Strona główna » Aktualności » Jak uczyć się zdalnie? – pionierska monografia dotycząca technik kształcenia na odległość

Jak uczyć się zdalnie? – pionierska monografia dotycząca technik kształcenia na odległość

Zespół pra­cow­ni­ków Insty­tu­tu Orga­ni­za­cji i Zarzą­dza­nia Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia WAT przy­go­to­wał i wydał pod­ręcz­nik, któ­ry jest swo­istym prze­wod­ni­kiem po narzę­dziach wyko­rzy­sty­wa­nych do naucza­nia zdal­ne­go.

Publi­ka­cja, któ­ra powsta­ła w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jest pierw­szym tego typu opra­co­wa­niem w naszym kra­ju. Książ­ka zosta­ła napi­sa­na przez zespół pra­cow­ni­ków Insty­tu­tu Orga­ni­za­cji i Zarzą­dza­nia Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia WAT,  któ­ry od lat zaj­mu­je się pro­ble­ma­ty­ką ana­li­zy i dosko­na­le­nia pro­ce­sów kształ­ce­nia z wyko­rzy­sta­niem naj­no­wo­cze­śniej­szych metod i tech­nik naucza­nia. Auto­ra­mi mono­gra­fii są:  dr Jacek Woź­niak, mgr inż. Mar­cin Sta­ruch, mgr Michał Jurek, dr Wio­let­ta Were­da i prof. dr hab. inż. Piotr Zaskór­ski. Celem pro­wa­dzo­nych przez zespół prac jest sys­te­ma­tycz­ne zwięk­sza­nie zaan­ga­żo­wa­nia stu­den­tów w pro­ce­sy dydak­tycz­ne oraz pod­no­sze­nie jako­ści kształ­ce­nia do pozio­mu wyma­gań i ocze­ki­wań, jakie sta­wia „cyfro­wy” wiek XXI. Oka­za­ło się to bar­dzo istot­ne w okre­sie pan­de­mii.  Aktu­al­na sytu­acja epi­de­mio­lo­gicz­na sta­ła się natu­ral­nym wery­fi­ka­to­rem moż­li­wo­ści, jakie w pro­ce­sach dydak­tycz­nych daje nowo­cze­sna tech­ni­ka i ofe­ro­wa­ne przez nią narzę­dzia. Ist­nie­nie okre­ślo­nych narzę­dzi, to jed­nak poło­wa „suk­ce­su” – dru­gą, jest umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się nimi.

Publi­ka­cja opra­co­wa­na i wyda­na w WAT jest swo­istym prze­wod­ni­kiem po funk­cjo­nal­no­ściach naj­po­pu­lar­niej­szych plat­form e‑learningowych: MS Teams, MS Forms oraz Moodle. Książ­ka zawie­ra zestaw prak­tyk oraz wska­zó­wek, któ­re sta­no­wią nie­odzow­ne wspar­cie w naucza­niu zdal­nym. Adre­so­wa­na jest do róż­nych grup odbior­ców, w róż­nym wie­ku i o róż­nym pozio­mie tzw. kom­pe­ten­cji cyfro­wych – z pod­ręcz­ni­ka mogą korzy­stać nauczy­cie­le (nie tyko aka­de­mic­cy) oraz ucznio­wie i stu­den­ci. Mono­gra­fia zosta­ła opra­co­wa­na w spo­sób przej­rzy­sty i uni­wer­sal­ny. Zawar­te w niej tre­ści prze­ka­za­ne są w spo­sób zwię­zły, pro­sty i przy­stęp­ny.